Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1374-ЕП
София, 24.11.2014

ОТНОСНО: обявяване на Андрей Гришев Новаков за член на Европейския парламент от Република България

С писмо вх. № ЕП-02-30 от 21.11.2014 г. от председателя на Народното събрание на Република България в Централната избирателна комисия е постъпило писмо вх. № 440-01-2 от 20.11.2014 г. от председателя на Европейския парламент. Със същото г-н Мартин Шулц уведомява, че на пленарно заседание на Европейския парламент, проведено на 12 ноември 2014 г., на основание чл. 7, параграф 1 от Акта за избирането на представителите на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. Томислав Пейков Дончев, ЕГН ..., е освободен като член на Европейския парламент поради назначаването му за заместник министър-председател на Република България, считано от 7 ноември 2014 година.

Съгласно чл. 7 от Акта за избирането на представителите на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори качеството на член на Европейския парламент е несъвместимо с това на член на правителството на държава членка. По силата на чл. 13, т. 2 от цитирания акт всяка държава членка определя подходящи процедури за заемане на всяко място, което се оваканти по време на петгодишния срок, за който се избират членовете на Европейския парламент. Изборният кодекс на Република България в чл. 391 и 392 урежда процедура при предсрочно прекратяване на пълномощията на член на Европейския парламент от Република България.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 391 във връзка с чл. 389 и чл. 392, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 575-ЕП от 30 май 2014 г. и Решение № 562-ЕП от 28 май 2014 г. Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Андрей Гришев Новаков, ЕГН ..., от листата на политическа партия „ГЕРБ".

На обявения член на Европейския парламент от Република България да се издаде удостоверение.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения