Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1373-МИ
София, 11 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № МИ-20-306 от 10.10.2019 г. за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД. Твърди се, че на 05.10.2019 г. в новините Он Ер на телевизия „България Он Ер“ във времевия диапазон от 18:37 до 18:39 ч., е представено социологическо проучване на „МАРКЕТ ЛИНКС“ по повод изборите, в което липсва информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му, каквото е изискването на чл. 205, ал. 1 ИК.

Към сигнала е приложен запис на аудио-визуалния материал на електронен носител.

Централната избирателна комисия се запозна със записа и установи, че в посочения времеви интервал се представя социологическо проучване на агенция „МАРКЕТ ЛИНКС“, с което се огласяват данни за нагласите на избирателите спрямо кандидатите за кмет на София, без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Каквато и да е информация относно възложителя на проучването и източниците на финансирането му не е включена в материала.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „Инвестор.бг“ АД при огласяване на социологическото проучване не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на Указ № 163 на Президента на републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Нарушена е и разпоредбата на чл. 205, ал. 2 ИК в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии информацията да се представя пълно и ясно – веднъж в началото и веднъж в края на материала.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 475, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД, изразяващо се в това, че на 05.10.2019 г. в новините Он Ер на телевизия „България Он Ер“ във времевия диапазон от 18:37 до 18:39 ч., е представено социологическо проучване на „МАРКЕТ ЛИНКС“ по повод изборите, без да се споменават възложителя и източниците на финансиране в нарушение изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Инвестор.бг“ АД, с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление гр. София, пк 1500, бул. „Брюксел: № 1, представлявано от изпълнителния директор Виктория Емилова Миткова, с ЕГН ...


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения