Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1373-НС
София, 20 ноември 2014 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

Централната избирателна комисия разгледа заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НС-22-534 от 07.11.2014 г., подадено от Иван Митов Петров от ..., и взе предвид следното от фактическа и правна страна:

Заявителят е отправил искане за предоставяне на достъп до информация, която ЦИК притежава, по разяснителната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. В заявлението е поискана информация за:

1. Коя е фирмата изпълнител на обществената поръчка по изработването и отпечатването на печатните материали?

2. Кога и с какъв документ по чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс ЦИК е оформила документите като образци и визия за кампанията, които фирмата изпълнител е трябвало да следва, ако е така, или те сами са ги оформяли като визия?

3. Централната избирателна комисия държала ли е на някакви критерии, изложени от законодателството ни, към изпълнителите на поръчката?

4. След изготвянето на рекламните брошури ЦИК извършвала ли е проверка относно допустимостта на цветовете на трикольора ни по пантон и пропорциите на герба ни?

Заявителят е посочил, че желае да получи информацията на хартиен носител. С протоколно решение от 18.11.2014 г. ЦИК и на основание чл. 5, ал. 1 от Вътрешните правила за изпълнение на ЗДОИ от администрацията на ЦИК определи комисия, която разгледа заявлението. Видно от протокол от 19.11.2014 г. на комисията същата е взела решение за предоставяне на исканата информация в посочената от заявителя форма и е изготвено писмо до заявителя.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до обществена информация, създадена и съхранявана в Централната избирателна комисия, на Иван Митов Петров от ...

Информацията да се предостави на заявителя под формата на писмо на хартиен носител.

Решението и писмото, съдържащо исканата информация, да се връчат на заявителя срещу подпис или да се изпратят по пощата с обратна разписка.

Заявителят не дължи заплащане на разходи за предоставяне на исканата обществена информация, тъй като не се предоставят копия на документи на технически носител.

Контролът по изпълнение на решението се възлага на директора на дирекция „Администрация".

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения