Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1372-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Ангел Георгиев Георгиев като кандидат за народен представител в Дванадесети изборен район – Монтана, предложен от РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО в изборите на 2 октомври 2022 г.

С вх. № НС-00-144 от 01.09.2022 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Ангел Георгиев Георгиев е регистриран като кандидат за народен представител в кандидатските листи на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО в три изборни района – Дванадесети изборен район – Монтана, Тринадесети изборен район – Пазарджишки, и Двадесет и девети изборен район – Хасковски.

С писмо изх. № НС-15-63 от 01.09.2022 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-76/01.09.2022 г. РИК 12 – Монтана, е изпратила информация, от която се установява, че листата на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО е подадена в РИК на 29 август 2022 г. в 12.15 ч.

С писмо вх. № НС-15-74/01.09.2022 г. РИК 13 – Пазарджик, е изпратила информация, от която се установява, че листата на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО е подадена в РИК на 27 август 2022 г. в 09.00 ч.

С писмо вх. № НС-15-78/01.09.2022 г. РИК 29 – Хасково, е изпратила информация, от която се установява, че листата на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО е подадена в РИК на 28 август 2022 г. в 10.58 ч.

С решение № 50-НС от 29.08.2022 г. РИК 12 – Монтана, е регистрирала Ангел Георгиев Георгиев като кандидат за народен представител по предложение на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО .

С решение № 41-НС от 29.08.2022 г. РИК 13 – Пазарджик, е регистрирала Ангел Георгиев Георгиев като кандидат за народен представител по предложение на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО .

С решение № 44-НС от 28.08.2022 г. РИК 28 – Хасково, е регистрирала Ангел Георгиев Георгиев като кандидат за народен представител по предложение на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО .

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Ангел Георгиев Георгиев са в РИК 13 – Пазарджик и РИК 29 – Хасково, поради което регистрацията в РИК 12 – Монтана, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Ангел Георгиев Георгиев, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Дванадесети изборен район – Монтана, предложен от РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО и регистриран с решение № 62-НС от 30.08.2022 г.

Решението да се изпрати на РИК 12 – Монтана, на кандидата Ангел Георгиев Георгиев и на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2587-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от адв. Л М Г срещу решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич

  • № 2586-МИ / 03.10.2023

    относно: жалби от К И С – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 54-МИ и решение № 55-МИ от 27.09.2023 г., и от В И С – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, срещу решение № 53-МИ и решение № 54-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Тополовград, област Хасково

  • № 2585-МИ / 03.10.2023

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“, уникален № на поръчката № 04312-2023-0008, системен № на поръчката F424794

  • всички решения