Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1372-МИ
София, 11 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Ваня Стоева-Андонова – председател на „ВМРО-БНД“ - Приморско, срещу решение № 75-МИ от 10 октомври 2019 г. на ОИК - Приморско

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е от Ваня Стоева-Андонова, председател на „ВМРО-БНД“ – Приморско, срещу решение № 75-МИ от 10 октомври 2019 г. на ОИК – Приморско. Жалбата заедно с комплектуваната преписка е получена от ОИК – Приморско с вх. № МИ-15-828 от 10 октомври 2019 г. на ЦИК.

С обжалваното решение ОИК – Приморско е оставила без уважение жалбата от председателя на „ВМРО-БНД“ – Приморско, която по същество е представлявала сигнал за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 5 ИК.

Жалбоподателят оспорва в срок решението за заличаване като развива оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното решение. Твърди, че залепването на предизборни плакати на други политически сили по такъв начин, че да скриват други такива, по същество представлява заличаване на агитационни материали, не е съгласна с мотивите на обжалваното решение, твърди че е следвало да се извърши проверка с цел установяване извършителите на деянието. Иска отмяна на обжалваното решение като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост намира жалбата за неоснователна, а обжалваното решение ОИК – Приморско за законосъобразно.

Това е така, защото ОИК – Приморско е извършила щателна проверка на място и е констатирала, че на местата, определени от кмета на общината за поставяне на агитационни материали в действителност се намират плакати на няколко политически партии, които закриват тези на партията на жалбоподателя, но не може да се установи по безспорен начин кои по кое време са поставени, нито пък лицата, които са ги поставили.

От друга страна, се констатира, че на осем от единадесетте шестстенни табла са поставени единствено агитационни материали на „ВМРО-БНД“, което представлява около 73% от общата площ за постановяване на агитационни материали в гр. Приморско.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия споделя становището, че по този начин една политическа сила до голяма степен е лишила от възможността останалите изобщо да поставят свои агитационни материали, каквато несъмнено не е целта на закона. В Изборния кодекс липсват правила относно процентното съотношение, което могат да ползват политическите сили, участници в изборите, но би следвало да има възможност за всяка една да постави свои агитационни материали. Отделно от това Централната избирателна комисия споделя и заключенията на ОИК – Приморско, обективирани в мотивната част на обжалваното решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ваня Стоева-Андонова, председател на „ВМРО-БНД“ – Приморско, срещу решение № 75-МИ от 10 октомври 2019 г. на ОИК – Приморско.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Приморско.

Решението на ОИК – Приморско, подлежи на обжалване пред Административен съд Бургас чрез ОИК – Приморско в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения