Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1372-ПВР/МИ
София, 20.11.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Роман, област Враца

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-186 от 12.11.2014 г.  от  д-р Валери Ангелов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за извършване на промяна в състава на ОИК - Роман, област Враца. Предлага се на мястото на освободената с Решение № 943-ПВР/МИ от 16 септември 2014 г. на ЦИК Камелия Борисова Иванова, за член на комисията да бъде назначена Иванка Светлозарова Петкова. С писмо вх. № МИ-10-39 от 19.11.2014 г. допълнително са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.), копиe от дипломата за висше образование и копие от личната карта на предложения нов член.

Централната избирателна комисия намира, че са изпълнени изискванията на ИК за извършване на промяна в ОИК - Роман, област Враца, поради което на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Иванка Светлозарова Петкова, ЕГН ..., за член на ОИК - Роман, област Враца.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения