Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1372-ПВР/МИ
София, 20 ноември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Роман, област Враца

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-186 от 12.11.2014 г.  от  д-р Валери Ангелов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за извършване на промяна в състава на ОИК - Роман, област Враца. Предлага се на мястото на освободената с Решение № 943-ПВР/МИ от 16 септември 2014 г. на ЦИК Камелия Борисова Иванова, за член на комисията да бъде назначена Иванка Светлозарова Петкова. С писмо вх. № МИ-10-39 от 19.11.2014 г. допълнително са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.), копиe от дипломата за висше образование и копие от личната карта на предложения нов член.

Централната избирателна комисия намира, че са изпълнени изискванията на ИК за извършване на промяна в ОИК - Роман, област Враца, поради което на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Иванка Светлозарова Петкова, ЕГН ..., за член на ОИК - Роман, област Враца.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения