Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1371-МИ
София, 11 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Огнян Иванов Стоянов – пълномощник на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21), срещу протоколно решение по т. 2 от дневния ред от заседание на Общинска избирателна комисия - Горна Оряховица, област Велико Търново, проведено на 04.10.2019 г.

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-830/10.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) – Горна Оряховица, област Велико Търново, от Огнян Иванов Стоянов – пълномощник на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21), срещу протоколно решение по т. 2 от дневния ред от заседание на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица, област Велико Търново, проведено на 04.10.2019 г.

В жалбата се твърди, че обжалваното протоколно решение на ОИК – Горна Оряховица е незаконосъобразно и противоречи на императивните разпоредби на ИК, съобразно които общинските избирателни комисии са длъжни да съблюдават и спазват стриктно разпоредбите на ИК и указанията на ЦИК. Излагат се съображения, че в изпълнение на дадените указания от ЦИК, ОИК – Горна Оряховица е следвало да отмени предходното свое решение № 108/01.10.2019 г. и да постанови заличаването на регистрацията на Добромир Стойков Добрев за участие в изборите за кмет на община Горна Оряховица и в изборите за общински съветници, тъй като същият не отговаря на изискванията за уседналост по смисъла на чл. 396 и чл. 397 ИК и на решение № 627-МИ/ 19.08.2019 г. на ЦИК.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени протоколното решение на ОИК – Горна Оряховица по т. 2 от дневния ред на заседанието, проведено на 04.10.2019 г.

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК – Горна Оряховица и изпратена на ЦИК.

Видно от административната преписка, обжалваното протоколно решение е постановено във връзка с писмо с изх. № МИ-15-628/03.10.2019 г. (регистрирано във входящия регистър с вх. № 117/03.10.2019 г.), с което ЦИК е указала на ОИК – Горна Оряховица да отмени предходно свое решение № 108/01.10.2019 г. (със същото е отказано заличаването на Добромир Стойков Добрев като кандидат за кмет на община Горна Оряховица и като кандидат за общински съветник), както и да изпълни дадените от ЦИК указания с писмо с изх. № МИ-15-599/01.10.2019 г. От протокола от заседанието, проведено на 04.10.2019 г., е видно, че в ОИК – Горна Оряховица са били направени изказвания и обсъждания по т. 2 от дневния ред, при което са били изразени две противоположни становища от членовете на комисията относно писмото на ЦИК, заведено с вх. № 117/03.10.2019 г., а именно: едното становище е, че решение № 108/01.10.2019 г. на ОИК – Горна Оряховица е правилно и действията на комисията са съобразени с ИК, тъй като не е налице нарушение на разпоредбата на чл. 397, ал. 1 ИК по отношение на кандидата – адресат на това решение. Другото изразено становище е в смисъл, че ОИК – Горна Оряховица следва да отмени своето решение № 108/01.10.2019 г., като заличи Добромир Стойков Добрев като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници в община Горна Оряховица на 27 октомври 2019 г. и като кандидат за кмет на община Горна Оряховица. Това второ становище е обективирано в приложен към протокола от заседанието на 04.10.2019 г. проект за решение. При проведеното гласуване на предложения проект за решение ОИК – Горна Оряховица не е постигнала необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, като „ЗА“ са гласували 4 членове, а „ПРОТИВ“ – 9 членове.

След като се запозна с всички относими документи по преписката, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима на две самостоятелни основания и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.

На първо място, жалбата е подадена от лице без правен интерес от оспорването, каквато е константната практика на Върховен административен съд. Наличието на правен интерес е абсолютна положителна процесуална предпоставка за разглеждане на съответната жалба. В конкретния случай за жалбоподателя Огнян Иванов Стоянов в качеството му на пълномощник на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) не е налице пряк и непосредствен правен интерес от обжалването. На практика оспореното протоколно решение на ОИК – Горна Оряховица има за своя последица оставането в сила на решенията на същата комисия, с които Добромир Стойков Добрев е регистриран като кандидат за общински съветник и като кандидат за кмет на община Горна Оряховица от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници в община Горна Оряховица на 27 октомври 2019 г. Следователно, оспореното протоколно решение на ОИК – Горна Оряховица може да бъде обжалвано само и единствено от правния субект, по отношение на който е постановено – Добромир Стойков Добрев.

На второ място, жалбата е просрочена, тъй като е подадена след изтичането на законоустановения в чл. 88, ал. 1 ИК тридневен срок, в който могат да бъдат оспорени решенията на ОИК. По аргумент от разпоредбата на чл. 86 ИК ОИК поддържа интернет страница, на която публикува незабавно пълните протоколи от заседанията си. Видно от доказателствата по преписката, протоколът от проведеното на 04.10.2019 г. заседание на ОИК – Горна Оряховица е публикуван на интернет страницата на комисията на 04.10.2019 г. Това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя. В същото време, жалбата е постъпила в ОИК – Горна Оряховица и е заведена в Eлектронния публичен регистър на жалбите и сигналите на 10.10.2019 г. в 09:20 часа. След окомплектоване на преписката, същата е изпратена на ЦИК по електронната поща, където е заведена с вх. № МИ-15-830/10.10.2019 г., в 17:13 часа.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 16 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Горна Оряховица.

Решението на ОИК – Горна Оряховица подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново чрез ОИК – Горна Оряховица в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения