Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1369-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Георги Николов Гемов като кандидат за народен представител в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, предложен от ПРАВОТО в изборите на 2 октомври 2022 г.

С вх. № НС-00-144 от 01.09.2022 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Георги Николов Гемов е регистриран като кандидат за народен представител в кандидатските листи на ПРАВОТО в три изборни района – Седми изборен район – Габровски, Двадесет и първи изборен район – Сливенски, и Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

С писмо изх. № НС-15-55 от 01.09.2022 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-73/01.09.2022 г. РИК 07 – Габрово, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПРАВОТО е подадена в РИК на 27 август 2022 г. в 12.00 ч.

С писмо вх. № НС-15-86/02.09.2022 г. РИК 21 – Сливен, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПРАВОТО е подадена в РИК на 28 август 2022 г. в 15.34 ч.

С писмо вх. № НС-15-83/01.09.2022 г. РИК 22 – Смолян, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПРАВОТО е подадена в РИК на 27 август 2022 г. в 13.30 ч.

С решение № 18-НС от 28.08.2022 г. РИК 07 – Габрово, е регистрирала Георги Николов Гемов като кандидат за народен представител по предложение на ПРАВОТО.

С решение № 27-НС от 28.08.2022 г. РИК 21 – Сливен, е регистрирала Георги Николов Гемов като кандидат за народен представител по предложение на ПРАВОТО.

С решение № 32-22-НС от 29.08.2022 г. РИК 22 – Смолян, е регистрирала Георги Николов Гемов като кандидат за народен представител по предложение на ПРАВОТО.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Георги Николов Гемов са в РИК 07 – Габрово и РИК 22 – Смолян, поради което регистрацията в РИК 21 – Сливен, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Георги Николов Гемов, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, предложен от ПРАВОТО и регистриран с решение № 27-НС от 28.08.2022 г.

Решението да се изпрати на РИК 21 – Сливен, на кандидата Георги Николов Гемов и на ПРАВОТО.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения