Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1369-ЕП
София, 11 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Веселин Найденов Марешки, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 18-ЕП от 13 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 18-ЕП от 13 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 301-ЕП от 11 май 2019 г. на ЦИК, против Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, за това че в интервюта, излъчени на 7 май 2019 г. Веселин Марешки е използвал думи и изрази, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, за което нарушение е предвидено административно наказание съгласно чл. 480, ал. 2 ИК.

На 7 май 2019 г. в интервю, излъчено по Българска национална телевизия, Сутрешен блок, а впоследствие и в интервю в предаването „Лице в лице“ по БТВ Веселин Марешки използва неприемливи думи и квалификации, както срещу ПП „ВМРО – Българско национално движение“, така и персонално срещу представляващия партията Красимир Каракачанов и кандидата за евродепутат Димитър Шивиков, издигнат в кандидатската листа на партията. Излагат се твърдения, че Веселин Марешки е нарушил правилата за провеждане на предизборна агитация, регламентирани в Изборния кодекс, и по-специално нормата на чл. 183, ал. 4 ИК, където е забранено да се използват агитационни материали (писмени и устни), които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

В предаването Сутрешен блок по Българската национална телевизия Веселин Марешки нарича Красимир Каракачанов „шкембе войвода“, „Краси – пет тераси“ и „гастрольорът във военното министерство“. Кандидатите на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ са наречени „политически измамници“ и „тотално деградирали типове“. В интервюто по БТВ, в предаването „Лице в лице“ се изрича следното изречение: „Не мога да приема, че човек от листата на ВМРО, пък бил той Шивиков, Джамбазки или някой друг изрод ...“. Към Димитър Шивиков са отправени персонални нападки и обиди, целящи уронването на честта и доброто име на кандидата – използват се изрази като: „прехвален генерал“ и „псевдогенерал“. По негов адрес се изричат и следните думи: „Не разбира от знаците на българската армия, но явно много добре разбира от финикийските знаци на Красимир Каракачанов“. Централната избирателна комисия се е запознала с предоставения от Съвета за електронни медии видеоматериал на интервютата на Веселин Марешки в предаването Сутрешен блок на Българската национална телевизия, излъчено на 7 май 2019 г. в интервала между 07:45 – 08:00 ч., и с интервюто на Веселин Марешки в предаването „Лице в лице“ по БТВ, излъчено на 7 май 2019 г. в интервала между 17:35 – 18:00 ч. От материалите безспорно се установява използването на неприемливи и обидни думи и квалификации.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 ИК от страна на Веселин Найденов Марешки, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

АУАН № 18-ЕП от 13 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК е постъпило писмено възражение срещу АУАН № 18-ЕП от 13 май 2019 г., в което се оспорват направените в акта констатации. Възражението е неоснователно, тъй като изложените доводи от нарушителя не опровергават извършването на нарушението.

Установеното в АУАН № 18-ЕП от 13 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 301-ЕП от 11 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 18-ЕП от 13 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 39 от 11.05.2019 г. на ЦИК, сигнал от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, с вх. № ЕП-10-59 от 9 май 2019 г., ведно с електронен носител и сигнал от СЕМ, с вх. № ЕП-20-239 от 10 май 2019 г.

В съставения АУАН № 18-ЕП от 13 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата при които е извършено, начина на извършване.

За установеното в АУАН № 18-ЕП от 13 май 2019 г. нарушение приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 18-ЕП от 13 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК от Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ и всички свързани с него факти и обстоятелства административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, Централната избирателна комисия намира, че следва да наложи на нарушителя минималната предвидена в ИК санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева.

Поради това и на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения