Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1368-МИ
София, 10 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белово, област Пазарджик

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-192 от 10.10.2019 г. от Васил Петров Савов – упълномощен представител на партия ГЕРБ, за промяна в състава на ОИК – Белово, област Пазарджик. Предлага се на мястото на Христо Николов Вълков – председател на ОИК – Белово, да бъде назначена Дафинка Аспарухова Семерджиева.

Към предложението са приложени: заявление от Христо Николов Вълков за освобождаването му като председател на ОИК - Белово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и удостоверение за правоспособност на Дафинка Аспарухова Семерджиева, 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Белово, област Пазарджик, Христо Николов Вълков, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Белово, област Пазарджик, Дафинка Аспарухова Семерджиева, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения