Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1367-МИ
София, 10 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-815/10.10.2019 г. от Тодор Атанасов Лозанов – общински ръководител на ПП ГЕРБ - Куклен, с искане за промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив, назначена с Решение № 777-МИ от 26 август 2019 г., като на мястото на Светослав Стоилов Титов – член на ОИК – Куклен, да бъде назначена Елеонора Димитрова Николова.

Към предложението са приложени: заявление от Светослав Стоилов Титов за освобождаването му като член на ОИК – Куклен; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Елеонора Димитрова Николова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Куклен, област Пловдив, Светослав Стоилов Титов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Куклен, област Пловдив, Елеонора Димитрова Николова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения