Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1366-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г. и на 23 октомври 2022 г., съгласно техническата спецификация и условията на договора, включващи:

Инсталиране на демоверсия на електронна бюлетина на до 500 специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) в 3-дневен срок от решението на ЦИК за избор на изпълнител на дейностите, параметризиране на бюлетините, конфигуриране, профилактика, инсталиране и настройване на до 11 100 (единадесет хиляди и сто) СУЕМГ, както и дейности, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване на СУЕМГ и транспортирането им в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.;

Параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 15 (петнадесет) СУЕМГ за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване на СУЕМГ и транспортирането им в страната за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г. и при евентуален втори тур;

Параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 15 (петнадесет) СУЕМГ за частичните избори за кметове на 23 октомври 2022 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване на СУЕМГ и транспортирането им в страната за частичните избори за кметове на 23 октомври 2022 г. и при евентуален втори тур“, открита с Решение № 1324-НС от 23.08.2022 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка № 04312-2022-0005, и Решение № F267264 от 23.08.2022 г. в Регистъра на обществените поръчки (РОП), публикувана в РОП на 23.08.2022 г.

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1, чл. 112, ал. 8 ЗОП, чл. 64, ал. 1, ППЗОП и чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1324-НС от 23.08.2022 г., Заповед № 27-АД от 26.08.2022 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в протоколи от работата на комисията от 27.08.2022 г., 28.08.2022 г., 29.08.2022 г. и 01.09.2022 г., както и доклад от 01.09.2022 г. от работата на комисията, одобрен с решение по Протокол № 237 от 02.09.2022 г. на ЦИК и предвид следното:

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., машинно гласуване се произвежда на всички видове избори, като в избирателната секция избирателят гласува само с бюлетина за машинно гласуване, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК. Машинно гласуване се произвежда и в секции извън страната при определените в закона условия. С Указ № 213 от 1 август 2022 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.) на 2 октомври 2022 г. са насрочени предсрочни избори за народни представители. С укази на президента на Република България са насрочени и частични местни избори на 9 октомври и 23 октомври 2022 г. С оглед изключително кратките срокове, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените съгласно Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори. Чрез провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление се цели обезпечаване на изборния процес, конкретно обезпечаване на машинното гласуване в избирателните секции с голям брой избиратели, в кратки срокове.

При подготовката и организацията на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Комисията е разгледала възможностите за необходимите дейности по логистиката, свързана с провеждането на машинното гласуване, включително е изпратила запитване до министъра на транспорта и съобщенията и заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи за обезпечаване на горепосочените дейности. Във връзка с проведени разговори между Министерството на транспорта и съобщенията и „Български пощи“ ЕАД в ЦИК е получен отговор от „Български пощи“ ЕАД с вх. № НС-23-33/19.08.2022 г. с посочени възможности за осигуряване само на транспортирането на СУЕМГ от склада до секциите и обратно. Въпреки изразеното желание за оказване на съдействие при произвеждането на изборите, ЦИК счита, че дружеството не покрива целия обем на транспортирането на СУЕМГ от склада до секции и обратно в предвидените кратки срокове.

При така посочената фактическа обстановка, която обосновава настъпилите изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя (ЦИК) събития и поради причини, които не са в резултат на неговото поведение, а именно насрочването на предсрочни избори за народни представители, които водят до същественото затрудняване на организацията и произвеждането на изборите, включително обезпечаване на машинно гласуване, трябва да се проведе процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП, а именно договаряне без предварително обявление.

За провеждане на договарянето са поканени следните лица: Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В., частно дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговската камара на Нидерландия с номер 04032259, със седалище и адрес на управление: Hoogoorddreef 11, 1101BA, Amsterdam, Netherland, представлявано от Франс Харм Гуннинк – управляващ директор и „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров – изпълнителен директор. Мотивите за избор на предложените лица са свързани с притежавания опит от същите при организацията и доставката на СУЕМГ.

Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. е автор на софтуера и производител на закупените от Централната избирателна комисия СУЕМГ, които ще се използват на изборите.

„Сиела Норма“ АД е доставило 9 600 СУЕМГ по Договор № 1 от 06.02.2021 г. и 1 600 СУЕМГ по Договор № 38 от 10.10.2021 г. сключени между ЦИК и „Сиела Норма“ АД, както и е осъществило логистичното осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по Договор № 19 от 18.06.2021 г., както и е осъществило логистичното осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. и за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., вкл. и нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. по Договор № 34 от 01.10.2021 г.

Горепосоченото е мотивирало Централната избирателна комисия в рамките на откритата процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП да покани за преговори „Сиела Норма“ АД и Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. В определения срок – 23:59 ч. на 26.08.2022 г., чрез ЦАИС ЕОП е подадена оферта само от „Сиела Норма“ АД.

За провеждане на преговорите с участника „Сиела Норма“ АД със Заповед № 27-АД от 26.08.2022 г. на председателя на ЦИК е назначена комисия. Резултатите от проведените преговори са отразени в протоколи от работата на комисията от 27.08.2022 г., 28.08.2022 г., 29.08.2022 г. и 01.09.2022 г. и доклад от 02.09.2022 г., одобрен с решение по протокол № 237 от 02.09.2022 г. на ЦИК.

В хода на преговорите е установено съответствие на поставените от възложителя условия по предмета на поръчката и постигнатите договорености с поканения участник „Сиела Норма“ АД; установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката; установено е, че за поканения участник „Сиела Норма“ АД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП и обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 7 880 194,00 лв. без включен ДДС. От страна на участника „Сиела Норма“ АД са изложени аргументи, обосноваващи предложената обща цена за изпълнение на поръчката.

Предвид разпоредбите на Изборния кодекс относно гласуването чрез специализирани устройства за машинно гласуване и необходимостта от осигуряване на дейностите по машинното гласуване, Централната избирателна комисия в изпълнение на целта на закона и за обезпечаването на изборния процес, счита че възлагането на горепосочените дейности при договорените цени и условия е целесъобразно.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1, чл. 112, ал. 8 ЗОП, чл. 64, ал. 1 ППЗОП и чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 и чл. 212, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2022-0005, „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров.

ІІ. ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г. и на 23 октомври 2022 г., съгласно техническата спецификация и условията на договора, включващи:

Инсталиране на демоверсия на електронна бюлетина на до 500 специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) в 3-дневен срок от решението на ЦИК за избор на изпълнител на дейностите, параметризиране на бюлетините, конфигуриране, профилактика, инсталиране и настройване на до 11 100 (единадесет хиляди и сто) СУЕМГ, както и дейности, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване на СУЕМГ и транспортирането им в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.;

Параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 15 (петнадесет) СУЕМГ за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване на СУЕМГ и транспортирането им в страната за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г. и при евентуален втори тур;

Параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 15 (петнадесет) СУЕМГ за частичните избори за кметове на 23 октомври 2022 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване на СУЕМГ и транспортирането им в страната за частичните избори за кметове на 23 октомври 2022 г. и при евентуален втори тур“, на участника „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров.

ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише договор със „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580 за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП настоящото решение, протоколите и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения