Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1365-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 от 01.09.2022 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, подписано от представляващата Йордан Димитров Янакиев, подадено от упълномощения представител Габриела Георгиева Милчева, като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев – представляващ сдружението, в полза на Габриела Георгиева Милчева;

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев – представляващ сдружението, в полза на 119 (сто и деветнадесет) лица – представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 119 (сто и деветнадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 107 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 12 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 107 (сто и седем) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Габриела Георгиева Милчева

...

2.

Цветана Димитрова Христова

...

3.

Георги Милчев Стойковски

...

4.

Славка Димитрова Кирилова

...

5.

Валентин  Савов Кирилов

...

6.

Денис Симов Илиев

...

7.

Мария Василева Златанова Илиева

...

8.

Тодор Алексиев Тодоров

...

9.

Емил Алексиев Тодоров

...

10.

Десислава Евгениева Генова

...

11.

Айлин Юкселова Халилова

...

12.

Халил Кадир Аталай

...

13.

Селвинай Кямилова Аталай

...

14.

Юксел Халилов Алиев

...

15.

Ани Николаева Николова

...

16.

Атанас Стефанов   Йонков

...

17.

Албена Денева Йонкова

...

18.

Йордан Димитров Янакиев

...

19.

Цветан Илиев Тодоров

...

20.

Ревин Рамадан Аталай

...

21.

Нора Огнянова Костадинова

...

22.

Борис Богданов Величков

...

23.

Снежанка Георгиева Георгиева

...

24.

Димитър Кирилов Стойчев

...

25.

Светла Петрова Кирова

...

26.

Радослав Любчов Йовков

...

27.

Любен Радославов Йовков

...

28.

Павел Банчев Джоголанов

...

29.

Вера Петрова Вълова

...

30.

Нели Иванова Иванова

...

31.

Георги Николов Дичев

...

32.

Рашко Петков Христов

...

33.

Даниела Василева Казанджиева Христова

...

34.

Ненка Стоянова Мирчева

...

35.

Силвия Симеонова Хадриан

...

36.

Марио Лешек Хадриан

...

37.

Петър Олег Яков

...

38.

Стойчо Стоянов Панчев

...

39.

Радостин Янков Доросиев

...

40.

Свилен Луков Шипочинов

...

41.

Димитър Нанков Белаков

...

42.

Памела Димитрова Вълкова

...

43.

Недельо Николаев Караниколов

...

44.

Денислав Димитров Лазаров

...

45.

Тодор Георгиев Спасов

...

46.

Благовест Викторов Коджебашев

...

47.

Калин Атанасов Калинов

...

48.

Антоанета Николова Динева

...

49.

Кирилка Петрова Атанасова

...

50.

Валентина Георгиева Динева

...

51.

Димитър Янев Атанасов

...

52.

Мирослав Недялков Стефанов

...

53.

Руско Желязков Русев

...

54.

Димитър Иванов Сбирков

...

55.

Радостин Павлов Колев

...

56.

Павлин Стоянов Петков

...

57.

Цаньо Ангелов Димов

...

58.

Йордан Иванов Петров

...

59.

Станимир Митков Стоянов

...

60.

Руси Недялков Русев

...

61.

Тончо Христов Тонев

...

62.

Митко Гинев Колев

...

63.

Петя Динева Радичева

...

64.

Румен Недялков Русев

...

65.

Ганчо Тодоров Ганев

...

66.

Галин Иванов Генчев

...

67.

Антонио Марчев Сарафов

...

68.

Явор Владимиров Делчев

...

69.

Богомил Георгиев Чолаков

...

70.

Ваньо Петров Канев

...

71.

Аксиния Димитрова Канева

...

72.

Златка Желязкова Ангелова

...

73.

Димитър Желев Александров

...

74.

Маргарита Николова Митева

...

75.

Миглена Павлова Иванова

...

76.

Стилиан Христов Христозов

...

77.

Светла Росенова Терзиева

...

78.

Йордан Красимиров Канев

...

79.

Петя Банова Санкова

...

80.

Габриела Бисерова Момчилова

...

81.

Димитър Стефанов Митев

...

82.

Венислава Иванова Георгиева

...

83.

Милчо Ангелов Тончев

...

84.

Биляна Миткова Илиева

...

85.

Владимир Николаев Ценов

...

86.

Христо Георгиев Крушарски

...

87.

Чавдар Божилов Цветков

...

88.

Албена Славчева Загорова

...

89.

Христо Василев Крушарски

...

90.

Любомир Маев Генчев

...

91.

Таня Тенева Назлъмова

...

92.

Цанка Петкова Петрова

...

93.

Надежда Генова Генева

...

94.

Галина Василева Тенева

...

95.

Нермин Раиф Али

...

96.

Донка Василева Колева

...

97.

Цветанка Бориславова Добринова

...

98.

Даниела Христова Лекова

...

99.

Иванка Йорданова Димова

...

100.

Илияна Христова Крушарска

...

101.

Кольо Стоянов Колев

...

102.

Христо Георгиев Василев

...

103.

Стоянка Иванова Миланова

...

104.

Радка Косева Янакиева

...

105.

Донко Николов Санков

...

106.

Светлана Кръстева Санкова

...

107.

Михаил ИвановИванов

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения