Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1364-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Ад унитатем“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1-1 от 01.09.2022 г. от сдружение „Ад унитатем“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1329-НС от 25.08.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от представляващия Лилия Димитрова Ангелова-Несторова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Лилия Димитрова Ангелова-Несторова – представляваща сдружението, в полза на 37 (тридесет и седем) лица – представители на сдружение;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 37 (тридесет и седем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 37 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 32 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за пет лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 32 (тридесет и двама) упълномощени представители на сдружение „Ад унитатем“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.               

Благой Георгиев Петров

...

2.               

Гергана Борисова Тотева

...

3.               

Малинка Русланова Вълкова

...

4.               

Петър Кирилов Петров

...

5.               

Владимир Кирилов Ушев

...

6.               

Маргарита Стоянова Пунчева

...

7.               

Християн Стефанов Фачев

...

8.               

Анита Стоименова Пашова

...

9.               

Огнян Велков Петков

...

10.            

Ивана Богданова Велкова

...

11.            

Марио Мирославов Матов

...

12.            

Милена Иванова Симова

...

13.            

Минко Симеонов Георгиев

...

14.            

Никол Николай Копринарова

...

15.            

Михаела Николаева Руфаел

...

16.            

Иван Флоров Радулов

...

17.            

Емил Валентинов Петров

...

18.            

Руслан Андреев Вейс

...

19.            

Иван Климентов Колев

...

20.            

Стоянка Христова Колева

...

21.            

Далия Иванова Радулова

...

22.            

Живко Минчев Георгиев

...

23.            

Силвия Петрова Стоянова

...

24.            

Йордан Генчев Стоянов

...

25.            

Петя Валентинова Плачкова

...

26.            

Ненко Стефанов Плачков

...

27.            

Адриан Симеонов Симеонов

...

28.            

Владимир Димитров Андонов

...

29.            

Десислава Петрова Кучевич

...

30.            

Симеон Росенов Биндер

...

31.            

Андрей Симеонов Димитров

...

32.            

Александра Павлова Ангелакова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения