Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1363-МИ
София, 10 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белоградчик, област Видин

С Решение № 834-МИ от 27.08.2019 г. Централната избирателна комисия е назначила Соня Иванова Иванова за член на ОИК – Белоградчик, област Видин, по предложение на коалиция „Демократична България – Обединение“.

При направената проверка по Решение № 966-МИ (Раздел V, т. 5, подточка „л“) от 05.09.2019 г. на ЦИК е установена несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК, тъй като междувременно Соня Иванова Иванова, е регистрирана като кандидат за общински съветник от листата на местна коалиция ПП „АТАКА“ (Партия „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ ) в община Видин съгласно решение № 40-МИ на ОИК – Видин.

Във връзка с резултатите от проверката и на основание чл. 66, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Соня Иванова Иванова, ЕГН … като член на ОИК – Белоградчик, област Видин, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения