Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1361-НС
София, 1 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-19 от 01.09.2022 г. е постъпило предложение от Ердинч Илияз Хаджиев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промени в РИК в Осми изборен район – Добрички. Предлага се на мястото на Мелекбер Мустафа Абил – секретар на РИК, за секретар на РИК да бъде назначена Сюзан Зекерие Рамис, досегашен член, а на мястото на Сюзан Зекерие Рамис за член на РИК да бъде назначена Гюлчин Зия Сали.

Към предложението са приложени: молба от Мелекбер Мустафа Абил да бъде освободена като секретар на РИК; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Гюлчин Зия Сали и пълномощно в полза на Ердинч Илияз Хаджиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, Мелекбер Мустафа Абил, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, Сюзан Зекерие Рамис, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, Гюлчин Зия Сали, ЕГН ....

На назначените секретар и член на РИК да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения