Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1358-ПВР/МИ
София, 26 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: гласуване с удостоверения за гласуване в определено място и с удостоверения за гласуване на друго място при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 2, § 5, т. 1, от ДР и чл. 206 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. За произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката не се издават нови удостоверения за гласуване на друго място и нови удостоверения за гласуване в определено място.
2. Избиратели, които са се снабдили с удостоверение за гласуване на друго място или с удостоверение за гласуване в определено място, и не са ги използвали при гласуването на 23 октомври 2011 г., могат да гласуват с тези удостоверения при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.
3. Избиратели, които на 23 октомври 2011 г. са гласували с удостоверение за гласуване на друго място могат да гласуват на 30 октомври 2011 г. в същата избирателна секция или по постоянния си адрес, при условие, че се снабдят с оригинал на използваното от тях удостоверение от ОИК, на територията на която се намира секцията, в която са гласували.
4. Избиратели, които на 23 октомври 2011 г. са гласували с удостоверение за гласуване в определено място, могат да гласуват на 30 октомври 2011 г. в избрана от тях избирателна секция или по постоянния си адрес, при условие че се снабдят с оригинал на използваното от тях удостоверение от ОИК, на територията на която се намира секцията, в която са гласували на 23 октомври 2011 г.
5. За снабдяване с удостоверенията по т. 3 или 4 избирателите се явяват лично в съответната ОИК, която сверява данните от документа за самоличност на избирателя и съхраняването при нея удостоверение. След извършване на проверката по предходното изречение ОИК прави копие от исканото удостоверение, което се подписва от председателя и секретаря на комисията, заверява се с текст „Вярно с оригинала" и се подпечатва с печата на ОИК. Оригиналът на удостоверението се предава на избирателя, а завереното копие се прилага от ОИК към съответния избирателен списък.
6. Удостоверенията се получават до 12,00 ч. на 29 октомври 2011 г.
7. Методическите указания и решенията на ЦИК за ИПВР, отнасящи се за организацията на гласуването на 23 октомври 2011 г., се прилагат и при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30 октомври 2011 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения