Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1350-МИ
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Петя Добрева Петкова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 65-МИ от 1 октомври 2019 г. на ОИК – Шабла

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-160 от 6 октомври 2019 г. от Петя Добрева Петкова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 65-МИ от 1 октомври 2019 г. на ОИК – Шабла. С вх. № МИ-15-742 от 08.10.2019 г. в ЦИК е постъпила преписката по обжалваното решение.

С обжалваното решение ОИК – Шабла е заличила регистрацията на Красимира Енчева Ялнъзова като кандидат за кмет на кметство с. Дуранкулак, регистрирана преди това с решение № 35-МИ от 19.09.2019 г. на ОИК – Шабла.

Жалбоподателят оспорва в срок решението за заличаване, като излага оплаквания за липса на мотиви, незаконосъобразност и неспазване на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г., изменено с Решение № 1099-МИ от 13.09.2019 г. на ЦИК, както и липса на установени основания за противоречия с изискванията на чл. 397 ИК на кандидата.

Иска се Централната избирателна комисия да отмени оспореното решение на ОИК – Шабла като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка оспореното решение на ОИК – Шабла, е прието въз основа на задължителните указания, дадени от Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г. за заличаване на регистрацията на Красимира Енчева Ялнъзова на основание писмо с вх. № МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г. от ГД „ГРАО“, с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с § 1, т. 5 ДР на ИК.

От тази проверка е видно, че Красимира Енчева Ялнъзова е без настоящ адрес в Република България.

Както ЦИК, така и ОИК – Шабла са длъжни да кредитират обстоятелствата, удостоверени с въпросния документ, издаден от началника на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Това е и органът, който съгласно Изборния кодекс и относимите решения на Централната избирателна комисия има правомощието да извърши въпросната проверка на всички кандидати и да удостовери съответния резултат за изпълнение на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с § 1, т. 5 ДР на ИК, поради което ОИК – Шабла е постановила законосъобразно обжалваното решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Петя Добрева Петкова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 65-МИ от 1 октомври 2019 г. на ОИК – Шабла.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Шабла.

Решението на ОИК – Шабла, подлежи на обжалване пред Административен съд – Добрич чрез ОИК – Шабла в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения