Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1350-НС
София, 23 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Движение за права и свободи“, подписана от председателя на Областния съвет на ДПС – Хасково, М. Атаман

Постъпила е жалба от ПП „Движение за права и свободи", подписана от председателя на Областния съвет на ДПС - Хасково, М. Атаман, с вх. № Ж-19 от 05.10.2014 г. на ЦИК.

В жалбата се твърди, че в обедната емисия на ЕТВ Хасково кметът на града Георги Иванов е призовал да гласуват всички етнически българи, ако не искат Мюмюн Искендер да бъде кмет на Хасково, като същевременно с това е призовавал да гласуват всички етнически българи с подтекста на етническо противопоставяне. Жалбоподателят счита, че с тези си призиви кметът на Хасково цели противопоставяне на населението и насажда етническа и религиозна омраза. Същевременно с това кметът Георги Иванов се явявал свързано лице по смисъла на закона с водача на „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Станислав Иванов. Жалбоподателят моли спешно да се вземат адекватни мерки за установяване на фактите и нарушилите закона да понесат наказателна отговорност.

Жалбата е подадена освен до ЦИК и до Областна дирекция на МВР и до Прокуратурата.

С протоколно решение от 7 октомври 2014 г. ЦИК изиска от ЕТВ Хасково да представят запис на обедната си емисия, излъчена на 5 октомври 2014 г.

Централната избирателна комисия счита жалбата за допустима като подадена в срок и от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Централната избирателна комисия се запозна с изпратения от ЕТВ Хасково на технически носител видеозапис от обедната емисия, излъчена на 5 октомври 2014 г.. От записа се установи, че с кмета на Хасково Георги Иванов е излъчено интервю в изборния ден - 5 октомври 2014 г. В представения видеозапис не се съдържа призив от страна на кмета на Хасково за гласуване по етническа или друга принадлежност, както се твърди в жалбата. От изявленията на кмета не се установи също така, че се цели противопоставяне на населението и насаждане на етническа и религиозна омраза.

С оглед на горното ЦИК счита, че жалбата следва да се остави без уважение като неоснователна, тъй като не се установи нарушение на разпоредби на ИК от страна на кмета на община Хасково.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата  от ПП „Движение за права и свободи", подписана от председателя на Областния съвет на ДПС - Хасково, М. Атаман, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения