Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1350-ПВР/МИ
София, 26 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Никопол, област Плевен, назначена с Решение № 187-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-778/24.10.2011 г. от Майдън Ахмедов Сакаджиев - председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в община Никопол, за промени в ОИК - Никопол, област Плевен. Предлага се на мястото на члена на комисията Бюлент Тунаев Дандинов да бъде назначена Биляй Хасан Каймак. Към предложението са приложени: заявление от Бюлент Тунаев Дандинов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Биляй Хасан Каймак. Постъпило е и заявление от Габриела Огнянова Иванова за освобождаването й като член на ОИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Никопол, област Плевен, Бюлент Тунаев Дандинов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Никопол, област Плевен, Биляй Хасан Каймак, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Никопол, област Плевен, Габриела Огнянова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения