Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
София, 26 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция ГЕРБ-СДС, подписано от Бойко Методиев Борисов – представляващ коалицията, заведено под № 5 на 26 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция ГЕРБ-СДС от 19.05.2021 г. между партия ГЕРБ и партия Съюз на демократичните сили (СДС) за общо участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Бойко Методиев Борисов – председател на партия ГЕРБ, и от лица, изрично упълномощени от него за конкретни действия.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия ГЕРБ, издадено на 14.05.2021 г. от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия Съюз на демократичните сили, издадено на 13.05.2021 г. от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.

4. Удостоверение № 48-00-672 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия ГЕРБ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

5. Удостоверение № 48-00-692 от 20.02.2021 г. на Сметната палата на партия Съюз на демократичните сили за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

6. Образец от печата на партия ГЕРБ.

7. Образец от печата на партия Съюз на демократичните сили.

8. Образец от подписа на представляващия партия ГЕРБ.

9. Образец от подписа на представляващия партия Съюз на демократичните сили.

10. Образец от подписа на представляващия коалиция ГЕРБ-СДС. Коалицията няма печат.

11. Платежно нареждане от „Банка ДСК“ АД от 25.05.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

12. Удостоверение изх. № 3025-20-00430 от 25.05.2021 г. от „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на името на коалиция ГЕРБ-СДС, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

13. Имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

15. Пълномощно № КО-Г-209 от 25.05.2021 г. в полза на Цветомир Петров Паунов и Румен Димитров Христов.

16. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: ГЕРБ-СДС.

От протокол вх. № НС-04-03-92 от 26 май 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ГЕРБ-СДС в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ГЕРБ-СДС.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е ГЕРБ-СДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения