Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1346-ЕП
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Веселин Найденов Марешки, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 и 4 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 36-ЕП от 25 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 36-ЕП от 25 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 407-ЕП от 24 май 2019 г. на ЦИК, против Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, за това, че в разпространения агитационен материал – вестник „Истината за…“, в броя за периода от 15.05.-22.05.2019 г. и в броя за периода от 22.05.-26.05.2019 г., информацията „Купуването и продаване на гласове е престъпление“, заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК, както и за това, че в разпространеният агитационен материал – вестник „Истината за…“, в броя за периода от 15.05.-22.05.2019 г., се съдържа публикация, която накърнява добрите нрави, доколкото съдържа обидни квалификации за ръководството на друга, регистрирана за участие в евроизборите партия, а именно ПП „ВМРО – БНД“, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, за които нарушения е предвидено административно наказание съгласно чл. 480, ал. 2 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК се забранява използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 2 и 4 ИК от страна на Веселин Найденов Марешки, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

АУАН № 36-ЕП от 25 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК е постъпило писмено възражение срещу АУАН № 36-ЕП от 25 май 2019 г., в което се оспорват направените в акта констатации. Възражението е неоснователно, тъй като изложените доводи от нарушителя не опровергават извършването на нарушението.

Установеното в АУАН № 36-ЕП от 25 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 407-ЕП от 24 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 36-ЕП от 25 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 50 от 24.05.2019 г. на ЦИК, сигнал от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, с вх. № ЕП-10-87 от 23 май 2019 г., ведно с електронен вестник „Истината за …“ в броя за периода от 15.05.2019 г. до 22.05.2019 г. и в броя за периода от 22.05. до 26.05.2019 г. Твърди се, че на стр. 1 в електронния вестник „Истината за…“ в броя за периода от 15.05.2019 г. до 22.05.2019 г. - статия със заглавие „Защо и кой се страхува от Марешки“. В съставения АУАН № 36-ЕП от 25 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване.

За установеното в АУАН № 36-ЕП от 25 май 2019 г. нарушение в периода 15.05.2019 г. до 22.05.2019 г. и в броя за периода от 22.05. до 26.05.2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 2 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

За установеното в АУАН № 36-ЕП от 25 май 2019 г. нарушение в периода 15.05.2019 г. до 22.05.2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 36-ЕП от 25 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 183, ал. 2 и 4 ИК от Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ и всички свързани с него факти и обстоятелства административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение Централната избирателна комисия намира, че следва да наложи на нарушителя минималните предвидени в ИК санкции за всяко от нарушенията, поради което на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК.

НАЛАГА на Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с постоянен адрес …, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения