Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1346-ПВР/МИ
София, 25 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Грамада, област Видин, назначена с Решение № 191-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-770/20.10.2011 г. от Николай Ценов Тодоров - председател на областен съвет на ПП „Движение за права и свободи" - Видин, за промени в ОИК - Грамада, област Видин. Предлага се на мястото на члена на ОИК Дилян Иванов Борисов да бъде назначен Роси Георгиев Антов. Към предложението са приложени: молба от Дилян Иванов Борисов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Роси Георгиев Антов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Грамада, област Видин, Дилян Иванов Борисов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 18 от 17.10.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Грамада, област Видин, Роси Георгиев Антов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения