Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1345-МИ
София, 09.10.2019

ОТНОСНО: жалба от Стойно Проданов Чачов – кандидат за кмет на община Стрелча, срещу решение № 45-МИ от 05.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стрелча

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез ОИК – Стрелча с вх. № МИ-15-750 от 08.10.2019 г. от Стойно Проданов Чачов – кандидат за кмет на община Стрелча, чрез адвокат Иво Лулчев, срещу решение № 45-МИ от 05.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стрелча, с което са установени две нарушения на чл. 168, ал. 3 ИК, извършени от жалбоподателя, съответно на 27.09.2019 г. и на 03.10.2019 г.

В жалбата се твърди, че и в двата случая не е осъществен състава на чл. 168, ал. 3 ИК. Излагат се доводи, че участието в откриването на описаните обекти е недоказано, че кандидатът е бил в отпуск и функциите на кмета са се упражнявали от друго лице и се иска отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия намира жалбата срещу обжалваното решение, макар и подадена в срок и от активно легитимирано лице, за процесуално недопустима като подадена срещу акт, който не подлежи на самостоятелно обжалване. Това е така, защото обжалваното решение е само част от административнонаказателната процедура и има организационно-технически характер. На обжалване ще подлежи крайният акт, с който евентуално се налага санкция на нарушителя, и едва тогава жалбоподателят ще има възможността да изложи мотивите си относно незаконосъобразността и на това решение, съответно издадените Актове за установяване на административно нарушения и наказателни постановления пред съответния съд.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Стойно Проданов Чачов – кандидат за кмет на община Стрелча, срещу решение № 45-МИ от 05.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стрелча.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Стрелча.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения