Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1344-МИ
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Десислава Ивелинова Вълчева срещу решение № 112-МИ от 05.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Каспичан, област Шумен

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-748/08.10.2019 г., чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) – Каспичан от Десислава Ивелинова Вълчева, срещу решение № 112-МИ от 05.10.2019 г. на ОИК – Каспичан, област Шумен.

С оспореното решение, ОИК – Каспичан е отхвърлила предложението да се импортират списъците с лицата, подкрепящи независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети – Ивайло Симеонов Пенев – с. Златна нива, Милена Николова Недева – община Каспичан, Христо Илиев Христов – гр. Плиска, от магнитен носител на сайта на ОИК – Каспичан.

В жалбата се твърди, че решение № 112-МИ от 05.10.2019 г. на ОИК – Каспичан е постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 419 ИК. Не се оспорва обстоятелството, че на сайта на комисията е поместен линк (oik2719.cik.bg): Проверка в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на инициативни кометите или местни коалиции за участие в местните избори на 27 октомври 2019 г., през който избирателите могат да направят справка дали фигурират в списъците по чл. 416, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК). Твърди се обаче, че ако ОИК – Каспичан не импортира списъците с лицата, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати на сайта си, проверката на практика ще е невъзможна, тъй като резултатът ще е формиран от непълна база данни. Твърди се също така, че ОИК – Каспичан не е осигурила нито безплатен телефонен номер, на който да се извършва проверката, нито е осигурила каквато и да е друга възможност избирателите да извършват справка.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 112-МИ от 05.10.2019 г. на ОИК – Каспичан като незаконосъобразно.

Преписката по жалбата е окомплектувана от ОИК – Каспичан и изпратена на ЦИК. Към нея е приложено и становище на ОИК – Каспичан във връзка с приемането на обжалваното решение № 112-МИ от 05.10.2019 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес (избирател –български гражданин), срещу акт, който подлежи на обжалване и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, по следните съображения:

От административната преписка се установява, че на 03.10.2019 г., директорът на Информационно обслужване Шумен е информирал председателя на ОИК – Каспичан, че регистрите на лицата, подкрепящи независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, вече са действащи и и е налице готовност за импортиране на съответните данни от магнитен носител на сайта на ОИК – Каспичан, в случай че на територията на същата ОИК има регистрирани независими кандидати.

Предвид обстоятелството, че на територията на ОИК – Каспичан има регистрирани трима независими кандидати, издигнати от инициативни комитети, и поради това, че списъците се намират в запечатани пликове, ведно с техническия носител, който е върнат след проверката в ГД „ГРАО“, председателят на ОИК – Каспичан е свикал заседание на комисията на 05.10.2019 г., и е предложил по т. 1 от дневния ред, да бъде обсъдено и прието решение относно: импортиране списъците с лицата, подкрепящи независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети – Ивайло Симеонов Пенев – с. Златна нива, Милена Николова Недева – община Каспичан, Христо Илиев Христов – гр. Плиска, от магнитен носител на сайта на ОИК - Каспичан.

От приложения към преписката протокол от заседанието на ОИК – Каспичан, състояло се на 05.10.2019 г., е видно, че по т. 1 от дневния ред не са направени никакви обсъждания, разисквания, предложения и др. Пристъпено е към гласуване на направеното от председателя на ОИК – Каспичан предложение за решение, като при проведеното гласуване трима от присъстващите членове са гласували „ЗА“, а седем – „ПРОТИВ“. Изразено е особено мнение от тримата членове на ОИК – Каспичан, гласували „ЗА“, като това особено мнение е обективирано в протокола. Същото е мотивирано с разпоредбата на чл. 419 ИК, както и с това, че решенията на комисията не могат да бъдат постановявани в нарушение на Изборния кодекс, тъй като съгласно чл. 87, ал. 1, т.1 ИК, ОИК осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове.

При така установената фактическа обстановка и след анализ на доказателствата по административната преписка, ЦИК счита, че решение № 112-МИ от 05.10.2019 г. на ОИК – Каспичан е постановено в противоречие с императивната разпоредба на чл. 419 ИК, съгласно която „Общинската избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да прави справка в списъка по чл. 416, ал. 2 по единен граждански номер или личен номер, включително на безплатен телефонен номер“. Като незаконосъобразно, оспореното решение следва да бъде отменено, а преписката върната на ОИК – Каспичан със задължителни указания за незабавно импортиране на списъците с лицата, подкрепящи независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети – Ивайло Симеонов Пенев – с. Златна нива, Милена Николова Недева – община Каспичан, Христо Илиев Христов – гр. Плиска, от магнитен носител на сайта на ОИК – Каспичан.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 112-МИ от 05.10.2019 г. на ОИК – Каспичан, област Шумен.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Каспичан за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1871-НС / 01.04.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощен представител на КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 • № 1870-НС / 01.04.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1869-НС / 01.04.2023

  относно: регистрация на застъпници на кандидатите на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения