Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1344-МИ/ПВР/ЕП
София, 20 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане от Общинска избирателна комисия - Попово, с вх. № МИ-15-236 от 16.10.2014 г. на ЦИК , за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Искането е във връзка с преместването на изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. и прибирането им в помещението, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово на 12 и 19 октомври 2014 г. Преместването на изборните книжа и материали е и поради необходимост от извършване на ремонтни дейности, засягащи помещението, където се съхраняват.

Общинската избирателна комисия - Попово, прави искане и за отваряне на помещението, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово на 12 и 19 октомври 2014 г.  с цел прибирането в него на книжата и материалите от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., т. 17 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, стая № 407А в сградата на община Попово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с преместването им за съхранение в помещението, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово на 12 и 19 октомври 2014 г. 

Достъпът до помещението в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. да се осъществи по реда на т. 13 и 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията, и в присъствието на определени със заповед № З-14-782 от 25 септември 2014 г. на кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация.

Преместването на изборните книжа и материали да се извърши под контрола на определените с решението на ОИК членове, както и на определените със заповедта на кмета длъжностни лица.

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, стая №507 в сградата на община Попово в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово на 12 и 19 октомври 2014 г. с цел прибиране на книжата и материалите от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. Достъпът до помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово на 12 и 19 октомври 2014 г. да се осъществи съгласно т. 17 и 18 от Решение № 314- ЕП от 8 май 2014 г.

След отваряне на помещението и прибирането в него на изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., последното се запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете от комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, определена със заповед на кмета на общината. Помещението се запечатва и с хартиена лента, подпечатана с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс и от определените членове на общинската избирателна комисия.

За отваряне на помещенията и прибирането на книжата и материалите в тях се съставят протоколи съобразно изискванията на т.14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК и т.18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения