Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1343-МИ
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Кръстев Сотиров, кандидат за общински съветник и Здравко Илиев Куманов, упълномощен представител на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ срещу Решение № 74-МИ от 04.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Куклен, област Пловдив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили жалби с вх. № МИ-15-703/1 и МИ-15-703/2 от 7 октомври 2019 г. от Димитър Кръстев Сотиров, кандидат за общински съветник и Здравко Илиев Куманов, упълномощен представител на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ срещу Решение № 74-МИ от 04.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Куклен.

С решение № 74-МИ от 04.10.2019 г. ОИК – Куклен е заличила регистрацията на Димитър Кръстев Сотиров, като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ в кандидатската листа под № 1 за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Куклен и е анулирала издаденото удостоверение за регистрация. Решението е прието въз основа на влязла в сила на 06.12.2017 г. присъда № 11 от 25.01.2016 г. по НОХД № 1259/2013 г. на Окръжен съд Пловдив, потвърдена от Апелативен съд Пловдив и Върховен касационен съд. На Димитър Кръстев Сотиров е наложено наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 от Наказателния кодекс (НК) – лишаване от право да заема обществена длъжност за срок от 2 години.

Жалбоподателите твърдят, че постановеното решение на ОИК – Куклен е незаконосъобразно и неправилно, тъй като влязлата в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер не е пречка Димитър Кръстев Сотиров да бъде регистриран като кандидат за общински съветник в изборите, насрочени за 27 октомври 2019 г. Към настоящия момент той не изтърпява наказание лишаване от свобода. Жалбоподателите считат, че наложената забрана няма пряко отношение към упражняването на пасивното избирателно право, а касае друг, по-късен период от евентуалното му упражняване. Иска се ЦИК да отмени като незаконосъобразно и неправилно Решение № 74-МИ от 04.10.2019 г. на ОИК – Куклен.

Жалбите са допустими, като подадени от лица с правен интерес, а разгледани по същество са неоснователни.

За да приеме Решение № 74-МИ от 04.10.2019 г. ОИК - Куклен е приела, че с присъда № 11 от 25.01.2016 г. по НОХД № 1259/2013 г. на Окръжен съд Пловдив, потвърдена от Апелативен съд Пловдив и Върховен касационен съд и влязла в сила на 06.12.2017 г. на кандидата под № 1 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ Димитър Кръстев Сотиров е наложено наказание лишаване от свобода, като изтърпяването на същото е отложено за срок от 3 години и на основание чл. 37, ал. 1, т. 6 НК е наложено наказание лишаване от право да заема обществена длъжност за срок от 2 години. Макар и формално да няма пречка за упражняване на пасивното избирателно право ОИК – Куклен правилно е съобразила, че в случай, че бъде избран за общински съветник Димитър Кръстев Сотиров ще изпадне в несъвместимост за заемане на длъжността общински съветник съгласно чл. 21 ЗМСМА, поради което няма да бъде изпълнена целта на закона, а именно да се кандидатират лица, които след избора им да могат да встъпят в правомощията на съответната изборна длъжност.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че решение № 74-МИ от 04.10.2019 г. на ОИК – Куклен е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а преписката – върната на комисията.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите, подадени от Димитър Кръстев Сотиров, кандидат за общински съветник и Здравко Илиев Куманов, упълномощен представител на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ срещу решение № 74-МИ от 04.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Куклен, област Пловдив.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Куклен.

Решението на ОИК – Куклен подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив чрез ОИК – Куклен в тридневен срок.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения