Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1340-МИ
София, 25 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и при произвеждането на втори тур на изборите за кметове на общини и кметства

На основание чл. 26, ал. 1, т. 23 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и териториалните й звена да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и на втория тур на изборите за кметове на общини и кметства.

2. Общинските избирателни комисии предават на териториалните звена на ГД "ГРАО" списъците за изборите за общински съветници и кметове, поставени в запечатани пликове, както са им предадени от СИК/ПСИК, съгласно т.4, буква "а" от Решение №1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК. За предоставените списъци и констатираните липси ОИК уведомяват незабавно ЦИК, като изпращат по факса или сканирани по електронната поща на комисията екземпляри от протоколите по предходното изречение.

3. Общинските избирателни комисии предоставят избирателните списъци от произведените избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и при произвеждане на втори тур в изборите за кметове на общини и кметства на териториалните звена на ГД „ГРАО" при МРРБ срещу приемно-предавателна разписка по образец съгласно приложение към настоящото решение, подписана от представители на ТЗ „ГРАО" и общинската избирателна комисия, в следните срокове:

а) не по-късно от 28 октомври 2011 г. за гласуването на 23 октомври 2011 г.;

б) не по-късно от 4 ноември 2011 г. при втори тур на изборите за кметове.

4. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци - част І, лица, които са гласували;

б) въвеждане на ЛН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци - част ІI, лица, които са гласували;

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „а" и „б" в електронен вид;

г) проверка за наличие на лица, срещащи се повече от един път сред въведените по букви „а" и „б";

д) проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци на лицата по буква "а". Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

е) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „г" и „д".

ж) изготвяне на копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „е";

з) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци;

5.За лицата, които са дописани в избирателните списъци и са гласували, се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години;

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали;

д) граждани на друга държава извън Европейския съюз, с изключение на лицата с двойно гражданство, едното от които е българско;

е) лица без адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на страната към 22.06.2011 г. включително.

6. Изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци.

7. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО" в МРРБ се задължават да върнат получените избирателни списъци на общинските избирателни комисии срещу приемно-предавателна разписка, подписана от представители на ГД „ГРАО" и общинската избирателна комисия.

Копие от решението да се изпрати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и общинските избирателни комисии.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения