Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 134-НС
София, 26 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия БРИГАДА за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от партия БРИГАДА, подписано от Арбен Ефремов Хавальов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 8 на 25 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.05.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 48/2020 г.

2. Удостоверение № 48-00-664 от 18.05.2021 г. на Сметната палата.

2. Образец от подписа на представляващия партията.

3. Образец от печата на партията.

4. Вносна бележка, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД от 25.05.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

5. Удостоверение от „Първа инвестиционна банка“ АД, за открита банкова сметка.

6. Декларация за определяне на лице, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията.

7. Пълномощно в полза на Евгений Боянов Хавальов.

8. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3032 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БРИГАДА.

От протокол с вх. № НС-04-03-87 от 26 май 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия БРИГАДА в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия БРИГАДА.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия БРИГАДА за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия БРИГАДА за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е БРИГАДА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения