Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1337-НС
София, 17 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Петър Стоянов Николаев – кандидат за народен представител от листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № НС-11-56/13.10.2014 г. от Петър Стоянов Николаев - кандидат за народен представител от листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в Шестнадесети изборен район - Пловдив. В жалбата се прави оплакване, че СИК № 162201080 е допуснала груби нарушения при броенето на гласовете и попълването на протокола с изборните резултати, като не е попълнила броя на намерените в избирателната кутия бюлетини, както и разпределението на гласовете по кандидатски листи и преброяването на преференциите. Счита, че некоректно са ненесени броят на недействителните гласове за ПП „ДПС". Тези нарушения пораждали в него съмнения за коректното броене на гласовете и моли да бъде постановено ново преброяване на гласовете в СИК № 162201080. Прилага протокола на цитираната секция.

В жалбата не се сочат конкретни нарушения в цитираната секция. В намиращия се на сайта на ЦИК сканиран протокол на СИК № 162201080, няма отразени „особени мнения" от представителите на коалицията.

С така формулирани искания жалбата е недопустима. Районните и Централната избирателна комисия не разполагат с правомощия да извършват повторно преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият.

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в част втора, глава петнадесета, раздел ХІІ, чл. 304 - 306 от ИК - подаване жалба пред Конституционния съд на Република България.

С оглед на изложеното жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 287, ал. 3 и чл. 304 - 306 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петър Стоянов Николаев - кандидат за народен представител от листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в Шестнадесети изборен район - Пловдив, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения