Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1336-МИ
София, 8 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Атанас Венков Мавродиев, пълномощник на ПП „МИР“, срещу решение № 73-МИ от 03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-10-182 от 07.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия – Стамболийски от Атанас Венков Мавродиев, пълномощник на ПП „МИР“, срещу решение № 73-МИ от 03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив.

С оспореното решение ОИК – Стамболийски е заличила регистрацията на Стойка Петрова Уейт като кандидат за кмет на кметство с. Куртово Конаре и кандидат за общински съветник в община Стамболийски.

Жалбоподателят твърди, че с решение № 73-МИ от 03.10.2019 г. ОИК – Стамболийски незаконосъобразно е заличила регистрацията на Стойка Петрова Уейт за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г., като е приела, че посоченото лице не отговаря на изискванията. Жалбоподателят представя като доказателство квитанции за изплащане на битови разходи, удостоверение за постоянен адрес от 26.04.2002 г. и удостоверение за настоящ адрес от 07.06.2019 г.

Жалбоподателят не представя доказателства за наличието на настоящ адрес към 26 април 2019 г.

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК – Стамболийски и е изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване, и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, тъй като е видно от административната преписка, че оспорваното решение на ОИК – Стамболийски е прието въз основа на указания на ЦИК за заличаване на регистрацията на Стойка Петрова Уейт на основание писмо с № МИ-15-599/01.10.2019 г. и лицето не отговаря на изискването за уседналост, поради това, че е без настоящ адрес към 26.04.2019 г. в община Стамболийски, с. Куртово Конаре.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че решение № 73 от 03.10.2019 г. на ОИК – Стамболийски е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а административната преписка – върната на същата комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Атанас Венков Мавродиев, пълномощник на ПП „МИР“, срещу решение № 73-МИ от 03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив
ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Стамболийски.

Решението на ОИК – Стамболийски подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив чрез ОИК – Стамболийски в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения