Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1334-МИ
София, 8 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Красимиров Иванов срещу решение № 136 от 01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Димитровград, област Хасково

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. № МИ-11-61 от 7 октомври 2019 г. от Иван Красимиров Иванов срещу Решение № 136 от 01.10.2019 г. на ОИК – Димитровград.

С оспореното решение ОИК – Димитровград е заличила регистрацията на кандидата за общински съветник Иван Красимиров Иванов в кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „Ние, гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г., и е анулирала издаденото му удостоверение.

В жалбата се твърди, че Решение № 136 от 01.10.2019 г. на ОИК – Димитровград е неправилно и незаконосъобразно, поради това, че видно от приложеното копие от лична карта, лицето е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на община Димитровград. Твърди се, че кандидатът не е пребивавал продължително време в чужбина и не е регистрирал настоящ адрес извън територията на Република България.

Жалбоподателят моли ЦИК да отмени обжалваното решение, както и за повторна проверка и произнасяне по законосъобразността на обжалваното решение на ОИК – Димитровград.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване, и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения: видно от преписката, оспорваното решение на ОИК – Димитровград е прието въз основа на указания на ЦИК за заличаване на регистрацията на Иван Красимиров Димитров на основание писмо с изх. № МИ-15-599 от 01.10.2019 г. във връзка с писмо № МИ-04-03-85/30.09.2019 г. от ГД „ГРАО“, с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК). Проверката е възложена на ГД „ГРАО“ в изпълнение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ/13.09.2019 г., и обхваща всички кандидатски листи, във всички избирателни райони, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. При извършването на проверката е установено, че Иван Красимиров Иванов, регистриран като кандидат за общински съветник в кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „Ние, гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г., не отговаря на изискването за уседналост, поради това, че няма регистриран настоящ адрес в страната към 26.04.2019 г.

Правилно ОИК – Димитровград е съобразила резултата от проверката за наличието на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК при постановяване на оспореното решение. По смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, живял най-малко шест месеца преди датата на изборите означава кандидатът да има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26.04.2019 г.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че решение № 136 от 01.10.2019 г. на ОИК – Димитровград е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а преписката – върната на комисията.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иван Красимиров Иванов срещу решение № 136 от 01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Димитровград, област Хасково.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Димитровград.

Решението на ОИК – Димитровград подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково чрез ОИК – Димитровград в тридневен срок.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения