Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1334-МР
София, 15 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичния регистър на наблюдателите от Централната избирателна комисия при произвеждане на местния референдум в гр. Каспичан, област Шумен, на 19 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и по аналогия чл. 113 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на местния референдум в гр. Каспичан, област Шумен, на 19 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия води публичен регистър на регистрираните организации за участие с наблюдатели и техните упълномощени представители.

2. Приема образец на публичния регистър - приложение към настоящото решение.

3. Регистърът се публикува на интернет страницата на ЦИК и съдържа следните записи:

Колона 1 - „№ по ред". Изписва се поредният номер според последователността на подадените заявления за регистрация на организациите като наблюдатели;

Колона 2 - в тази колона се изписват наименованието на съответния орган, организация, чуждестранна партия и движение, чиито представители или посочени от тях лица са регистрирани като наблюдатели. В същата колона се изписват наименованията на българските неправителствени организации, които са регистрирани като наблюдатели;

Колона 3 - колоната съдържа редове, в които последователно се изписват имената на упълномощените като наблюдатели представители на съответната организация;

Колона 4 - „№ на удостоверение". Изписват се номерът и датата, вписани в удостоверението на регистрирания наблюдател.

Когато регистрацията на наблюдател е заличена, това се отбелязва в регистъра.

4. Вписванията в регистъра се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения