Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1331-НС
София, 13 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Румен Данчев Бенков срещу публикувани агитационни материали на ПП „ГЕРБ“ – Ямбол, на интернет сайта (www.gerb.bg-новини-новини-избери-Регион/Ямбол/Ямбол)

По жалба на Румен Данчев Бенков, упълномощен представител на Коалиция „БСП лява България", срещу публикувани агитационни материали на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, на интернет сайта (www.gerb.bg-новини-новини-избери-Регион/Ямбол/Ямбол), срещу Решение № 1267-НС от 4 октомври 2014 г. на ЦИК е постановено решение № 12011 от 10.10.2014 г. на ВАС по адм.д. № 12978/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната на Централната избирателна комисия за ново произнасяне по жалбата на представителя на коалиция „БСП лява България" съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че в сайта на ПП „ГЕРБ" - Ямбол (www.gerb.bg-новини-новини-избери-Регион/Ямбол/Ямбол) са публикувани няколко материала на ПП - ГЕРБ" - Ямбол, за проведени предизборни мероприятия в гр. Ямбол. В приложените към тях снимки, отразяващи предизборните прояви на ПП -ГЕРБ" - Ямбол, се виждат кадри с деца, държащи рекламни предизборни материали (знамена, транспаранти, плакати) с номер 9 (ПП „ГЕРБ"), или облечени с фланелки с номер 9 (ПП „ГЕРБ"). На един от кадрите се вижда как дете поднася питка на председателя на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ" при посрещането му на предизборно мероприятие, а на друг - как деца се возят на изцяло покрито с реклами на ПП „ГЕРБ" с номер 9 рекламно влакче и държат знаменца на ПП „ГЕРБ" с номер 9.

Централната избирателна комисия констатира също, че в предизборните мероприятия са включени и участват деца (момичета и момчета). От тези снимки се установява по несъмнен начин нарушение на добрите нрави и етичните норми на поведение в обществото, посочени в чл. 183, ал. 4 от ИК, а също така е нарушена забраната на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, според която всяко дете има право на закрила срещу въвличането му в политически дейности.

Изхождайки от събраните и разгледани доказателства, комисията мотивира извода за извършено нарушение на разпоредбите на чл. 183 от ИК и чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на предложения проект на решение. От присъстващите в залата 13 членове на комисията за проекта на решение гласуваха 7 - Ив. Алексиева, Р. Сидерова, Е. Чаушев, И. Грозева, И. Ивков, М. Сюлейманов и Т. Цанева, а против - 6 членове - М. Бойкинова, Й. Ганчева, М. Златарева, Ем. Христов, Ц. Томов и Р. Цачев, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения