Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1330-НС
София, 25 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2 от 24.08.2022 г. от сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“, представлявано от Йордан Николов Памуков, чрез Стефан Божидаров Манов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Йордан Николов Памуков – представляващ сдружението, в полза на Стефан Божидаров Манов;

- пълномощно от Стефан Божидаров Манов – упълномощен от представляващия сдружението, в полза на 9 (девет) лица – представители на сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 9 (девет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 9 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната и извън страната 9 (девет) упълномощени представители на сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Йордан Николов Памуков

...

2.

Венета Методиева Памукова

...

3.

Стоянка Николова Тотева-Божинова

...

4.

Александър Георгиев Буздрев

...

5.

Никола Йорданов Памуков

...

6.

Грозденка Николова Симова

...

7.

Атанаска Николова Иванова

...

8.

Илинка Славейкова Габарова

...

9.

Стефан Божидаров Манов

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения