Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1330-НС
София, 12 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Цанов Иванов, упълномощен представител на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО, срещу решение № 203-НС от 06.10.2014 г. на РИК в Единадесети изборен район – Ловешки

Получена е жалба с вх. № НС-10-113 от 09.10.2014 г. от Иван Цанов Иванов, упълномощен представител на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО, срещу решение № 203-НС от 06.10.2014 г. на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки. В жалбата се прави оплакване, че неправилно и незаконосъобразно в нарушение на разпоредбата на чл. 283 от ИК районната избирателна комисия е преценила, че не са налице нарушения на Изборния кодекс, тъй като твърденията са останали неизяснени и е отхвърлила жалбата на Иван Цанов Иванов. Иска се преразглеждане на решението на РИК и вземане на решение, с което да се констатира извършени нарушения от СИК при предаване на заверени копия от протоколите с изборните резултати на правоимащите лица. Към жалбата е приложено и пълномощно от представляващия коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в полза на жалбоподателя. С вх. № НС-10-113 от 09.10.2014 г. е постъпило копие от пълномощно от 09.10.2014 г. от Валери Симеонов в полза на Иван Цанов Иванов.

Жалбата е допустима като подадена в срок.

Към жалбата са приложени копия от протоколи от редица секции от Единадесети изборен район - Ловешки. Част от изпратените копия не са подписани от председател, секретар или нямат положен печат или само са подпечатани. Налични са и копия от чернови от протоколи, подписани и подпечатани по реда на ИК.

От приложените към жалбата копия от протоколи се установява, че част от тях не отговарят на изискванията на чл. 283 от ИК. Районната избирателна комисия - Ловеч, при разглеждане на жалбата не е извършила проверка за причините за издаване на копия от протоколи в нарушение на разпоредбата на чл. 283 от ИК.

От проверката в ЦИК се установи, че част от печатите, полагани върху копията от протоколите, не личи да са наранявани, което представлява нарушение на чл. 230, ал. 4 от ИК.

Предвид изложеното жалбата следва да бъде уважена. Атакуваното решение следва да бъде отменено и преписката върната на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки, за установяване на причините за издаване на копия от протоколи в нарушение на реда, предвиден в ИК, причините за ненараняване на печатите на СИК и приемане на предвидените в същия мерки за въздействие спрямо отговорните лица.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 20 и във връзка с чл. 283 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 203-НС от 06.10.2014 г. на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки.

ВРЪЩА преписката на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки, за произнасяне съгласно указанията в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения