Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1329-НС
София, 25 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Ад унитатем“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 24.08.2022 г. от сдружение „Ад унитатем“, представлявано от Лилия Димитрова Ангелова-Несторова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Лилия Димитрова Ангелова-Несторова –представляваща сдружението, в полза на 27 (двадесет и седем) лица – представители на сдружение „Ад унитатем“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 27 (двадесет и седем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Ад унитатем“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 27 (двадесет и седем) упълномощени представители на сдружение „Ад унитатем“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Иван Атанасов Йорданов

...

2.

Ани Живкова Вангелова

...

3.

Петър Винченцов Гецков

...

4.

Николай Анатолиев Пенев

...

5.

Даниел Любомиров Неделчев

...

6.

Тодор Николов Зафиров

...

7.

Нестор Драгомиров Несторов

...

8.

Калина Николаева Пенева

...

9.

Лилия Димитрова Ангелова-Несторова

...

10.

Росица Тодорова Желязкова

...

11.

Симона Евгениева Вангелова

...

12.

Явор Валериев Григоров

...

13.

Женя Славова Желева

...

14.

Руслан Колев Вълков

...

15.

Деню Димитров Христов

...

16.

Мими Стоименовска

...

17.

Екатерина Емилова Дацова

...

18.

Иво Ивов Василев

...

19

Мария Живкова Вангелова

...

20.

Тодор Иванов Бодев

...

21.

Иван Иванов Иванов

...

22.

Александър Духомиров Минев

...

23.

Християна Радкова Бодева

...

24.

Иванка Кирилова Спасова

...

25.

Мартин Димитров Пунчев

...

26.

Мариана Николова Николова

...

27.

Николай Димитров Борисов

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения