Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1326-НС
София, 10 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Ирина Абаджиева-Репуц – кандидат за народен представител, регистрирана в листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС“ в Десети изборен район – Кюстендилски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-36/09.10.2014 г. от адв. Ирина Абаджиева-Репуц - кандидат за народен представител, регистрирана в листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС".

В подадената жалба се съдържа оплакване, че след окончателното оформяне на протоколите от районните избирателни комисии са оповестени публично от средствата за масова информация резултати, съгласно които жалбоподателят получава мандат в 10. МИР. Излага се твърдение, че има или грешка, или манипулативно въвеждане на данни в системата, като неточно са били въведени резултати, които не са били реално получени, вследствие на което се стига до подмяна на действителни резултати за избор на кандидат в съответен район.

Прави се искане за преизчисляване на извършеното преразпределение на мандатите по многомандатни изборни райони и специално в 10. МИР -Кюстендилски, като повторно се въведат данните от сканираните протоколи на РИК в Десети изборен район - Кюстендилски.

Жалбата е подадена от лице с правен интерес, поради което Централната избирателна комисия приема същата за допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Искането за повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК в присъствието на представители на политическа партия, която е част от коалицията, издигнала за кандидат жалбоподателя, както и в присъствието на нотариус е недопустимо съгласно разпоредбите на ИК.

Първоначалното въвеждане на числовите данни от протоколите на секционните избирателни комисии се извършва при предаването на същите на районната избирателна комисия. В базата данни на районната избирателна комисия влизат данните само от секционните протоколи в съответния изборен район, като протоколът на районната избирателна комисия обобщава тези данни. В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на числовите данни от всички протоколи на секционните избирателни комисии. След повторното въвеждане на данните и установяване на несъответствия ЦИК анализира несъответствията с първоначалното въвеждане в РИК и актуализира базата данни с Решение № 1289-НС от 8 октомври 2014 г., като при последващите изчисления се използва актуализираната база данни.

Искането за преизчисляване на извършеното преразпределение на мандатите по МИР-ове и специално в 10. МИР - Кюстендилски, е неоснователно, защото ЦИК не е обявявала предварителни резултати. Данните, на които се позовава жалбоподателката, са оповестени публично от средствата за масова информация, но те не са официални. Резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание са обявени от Централната избирателна комисия с Решение № 1300-НС от 9 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 301, ал. 2, 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ирина Абаджиева-Репуц - кандидат за народен представител, регистрирана в листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС" в Десети изборен район - Кюстендилски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения