Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1320-МИ
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Цонко Георгиев Цонев, пълномощник на Ивайло Георгиев Калфин и Стефан Ламбов Данаилов в качеството им на кандидати за президент и вицепрезидент на Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” срещу решение № 130 на ОИК – гр. Девня от 22.10.2011 г.

Постъпила Постъпила е жалба вх. № Ж-ІV-4/23.10.2011 г. от Цонко Георгиев Цонев, пълномощник на Ивайло Георгиев Калфин и Стефан Ламбов Данаилов в качеството им на кандидати за президент и вицепрезидент на Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" срещу решение № 130 на ОИК - гр. Девня от 22.10.2011 г., с което е отказана регистрация на застъпници на двамата кандидати по направени заявления Вх.№ 154 от 20.10.2011 г. и вх. № 155 от 20.10.2011 г. от Цонко Цонев Като основание за постановяване на отказа ОИК - Девня е посочила, че заявените застъпници се „явяват повторно заявени искания за регистриране на застъпници от една и съща партия, което следва да бъде отхвърлено.
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК, от надлежно упълномощено лице от двамата кандидати и като такава се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.

От приложените по преписката писмени доказателства - заявления Вх.№ 154 от 20.10.2011 г. и вх. №155 от 20.10.2011 г., пълномощни от Стефан Ламбов Данаилов и от Ивайло Георгиев Калфин на Цонко Цонев, Протокол № 36 от 22.10.2011 г., Протокол № 32 от  18.10.2011 г. и решение № 130 на ОИК - Девня от 22.10.2011 г., пълномощно от Сергей Станишев на Мартин Илиев Иванов, може да се направи извод, че неправилно ОИК - Девня е отказала регистрация на застъпници на Ивайло Георгиев Калфин и Стефан Ламбов Данаилов. Изборният кодекс не съдържа ограничение на броя на застъпници, които могат да бъдат регистрирани от даден кандидат. Ограниченията, които Изборният кодекс въвежда в §5, т.10  от Допълнителните разпоредби касаят единствено изборния ден и присъствието в изборните помещения на един единствен  застъпник на всички кандидати, включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от една и съща партия или коалиция от партии за всички произвеждани избори. В този смисъл решението на ОИК - Девня, в обжалваната част е  незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а на ОИК да бъде дадено указание за регистрация на исканите застъпници.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОТМЕНЯ Решение № 130 на ОИК - гр. Девня, от 22.10.2011 г., в частта му, в която е отказана регистрация на застъпници на Ивайло Георгиев Калфин и Стефан Ламбов Данаилов в качеството им на кандидати за президент и вицепрезидент на Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" по направени заявления Вх.№ 154 от 20.10.2011 г. и Вх.155 от 20.10.2011 г. от Цонко Цонев.

УКАЗВА на ОИК - Девня, да регистрира незабавно и издаде удостоверения на поисканите застъпници на Ивайло Георгиев Калфин и Стефан Ламбов Данаилов в качеството им на кандидати за президент и вицепрезидент на Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения