Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 132-ЕП
София, 10 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Христо Симеонов Симеонов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет, представляван от Румяна Стефанова Костова, Милена Йорданова Андонова, Милена Димова Платникова, Златка Георгиева Данданова, Елена Андреева Каръмчева, Веселин Гецов Гръцманов и Елена Емилова Полинчева, за издигане на Христо Симеонов Симеонов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., в състав: Румяна Стефанова Костова, Милена Йорданова Андонова, Милена Димова Платникова, Златка Георгиева Данданова, Елена Андреева Каръмчева, Веселин Гецов Гръцманов и Елена Емилова Полинчева. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 9 от 10.04.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Решение от 8 април 2019 г. за създаване на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Христо Симеонов Симеонов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

2. Решение от 8 април 2019 г. за определяне на лицата, които да го представляват – Румяна Стефанова Костова, Милена Йорданова Андонова, Милена Димова Платникова, Златка Георгиева Данданова, Елена Андреева Каръмчева, Веселин Гецов Гръцманов и Елена Емилова Полинчева.

3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 7 бр.

4. Декларация по образец – Приложение № 60-ЕП от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 ИК – 7 бр.

5. Вносна бележка от 10.04.2019 г. за внесен депозит по чл. 129 ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.

6. Банково удостоверение от „Банка ДСК“ ЕАД ФЦ – Бургас, изх. № 0577/09.04.2019 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет;

7. Името на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Христо Симеонов Симеонов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. в състав:

Румяна Стефанова Костова, ЕГН ……….

Милена Йорданова Андонова, ЕГН ……….

Милена Димова Платникова, ЕГН ……….

Златка Георгиева Данданова, ЕГН ……….

Елена Андреева Каръмчева, ЕГН ……….

Веселин Гецов Гръцманов, ЕГН ……….

Елена Емилова Полинчева, ЕГН ……….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения