Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 132-ЕП
София, 9 април 2014 г.

ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от районните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 72, ал. 1, т. 16 и т. 21, чл. 124, ал. 4, във вр. с чл. 57, ал. 1, т. 46 от Изборния кодекс, Решение № 84-ЕП от 4 април 2014 г., Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г., Решение № 115-ЕП от 9 април 2014 г. и Решение № 131-ЕП от 9 април 2014 г.на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. районните избирателни комисии водят публични регистри и списък за публикуване, както следва:

1.1. публичен регистър на застъпниците;

1.2. публичен регистър на жалбите и сигналите;

1.3. списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване.

2. Регистрите и списъка се публикуват на интернет страницата на съответната РИК.

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са посочени, както следва:

3.1. За публичния регистър на застъпниците съобразно Приложение № 46 от изборните книжа, приети с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК и т. 13 от Решение № 115-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

Вписванията се извършват незабавно от РИК след всяка регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

3.2. За публичния регистър на жалбите и сигналите съобразно утвърдените с Решение № 84-ЕП от 4 април 2014 г. данни.

Подлежащите на вписване обстоятелства се отразяват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения.

3.3. В списъка на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване се вписват обстоятелствата съдържащи се в Приложение № 1 към Решение № 131-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

Вписванията се извършват незабавно след приемане от РИК на първи или последващ списък на представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1927 / 29.05.2023

    относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1926-МР / 29.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

  • № 1925-МИ / 29.05.2023

    относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

  • всички решения