Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1314-МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Апостол Стефанов Апостолов – представляващ КП „Бъдеще за община Симитли”, против решение № 72-МИ от 18.10.2011 г. на ОИК – Симитли

Постъпила е жалба с вх. № 2004/21.10.2011г. на ЦИК от Апостол Стефанов Апостолов - представляващ КП „Бъдеще за община Симитли", против решение № 72-МИ от 18.10.2011 г. на ОИК - Симитли, с което е извършена регистрация на общо 78 застъпници на ПП „Лидер" за кандидати за кметове на кметства и за общински съветници. Твърди се, че решението противоречи на разпоредбата на чл. 101 и § 5 от ДР на ИК, както и на Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. на ЦИК. Моли за постановяване на решение съобразно разпоредбите на Изборния кодекс.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като подадена от активно легитимирана страна и в срок - на 19 октомври 2011 г., а разгледана по същество за основателна по следните съображения:
С обжалваното решение № 72-МИ от 18.10.2011 г. ОИК - Симитли, е извършила регистрация на застъпници на ПП „Лидер" за кандидати за кметове на кметства и за общински съветници с посочване по имена на регистрираните застъпници от 1 до 78 включително. Така постановеното решение противоречи на разпоредбата на чл. 101 и § 5, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. на ЦИК, които предвиждат, че право на застъпници имат кандидатите, но не и издигналите ги партии, коалиции от партии или инициативни комитети. Поради това решението следва да бъде отменено изцяло, а на ОИК - Симитли, да бъдат дадени указания за регистрация на застъпници, като се съобрази подадено искане за регистрация по реда на чл. 101 и § 5, т. 10 от ДР на ИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ изцяло решение № 72-МИ от 18.10.2011 г. на ОИК - Симитли, с което е извършена регистрация на общо 78 застъпници на ПП „Лидер" за кандидати за кметове на кметства и за общински съветници.
УКАЗВА на ОИК - Симитли, да разгледа искането за регистрация на застъпници, като съобрази разпоредбите на чл. 101 и § 5, т. 10 от ДР на Изборния кодекс.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения