Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1313-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Иванов Петров, упълномощен представител на ПП „Атака“, срещу решение № 94 от 01.10.2019 г. на ОИК – Враца, за заличаване на регистрация на кандидат за общински съветник от листата на ПП „Атака“

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-678 от 4 октомври 2019 г. на ЦИК от Георги Иванов Петров, упълномощен представител на ПП „Атака“, срещу решение № 94 от 01.10.2019 г. на ОИК – Враца, за заличаване на регистрация на кандидата за общински съветник от листата на ПП „Атака“ Христо Иванов Марински.

С обжалваното решение ОИК – Враца е заличила регистрацията на Христо Иванов Марински като кандидат за общински съветник в община Враца, регистриран преди това с решение № 87 от 24.09.2019 г. на ОИК – Враца на позиция № 10 в кандидатската листа на ПП „Атака“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., като е приела, че посоченото лице не отговаря на условията по т. 1 от Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК и е анулирала издаденото му удостоверение.

Жалбоподателят оспорва в срок решението за заличаване с твърдение за липса в решението на мотиви, че кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, че в атакуваното решение са посочени двете хипотези на т. 5, букви „а“ и „б“, но не е ясно коя от тях е относима към настоящото производство. Според жалбоподателя решението на ОИК се позовава единствено на писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-599 от 01.10.2019 г. с приложена таблица списък с резултати от извършени проверки за несъответствия на регистрираните кандидати от ГД „ГРАО“ в МРРБ и се основава на това, че кандидатът за общински съветник Христо Иванов Марински е дерегистриран служебно, без да знае, че няма настоящ адрес съгласно законовите изисквания в населеното място и не е уведомен за това, като не му е дадена възможност да защити правата си. Жалбоподателят твърди, че ОИК – Враца е следвало да събере допълнителни доказателства на основание чл. 36 АПК по каква причина лицето е с дерегистриран настоящ адрес и съответно да се обоснове, че същият не отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 ИК.

Иска се отмяна на обжалваното решение на ОИК – Враца като неправилно и незаконосъобразно и възстановяване регистрацията на Христо Иванов Марински като кандидат за общински съветник.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост, намира жалбата за неоснователна, а обжалваното решение ОИК – Враца за законосъобразно. Това е така, защото обжалваното решение е взето съгласно задължителните указания, дадени на ОИК – Враца от Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г., с което е указано да бъде заличена регистрацията на въпросния кандидат на основание писмо с вх. № МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г., получено в ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ, съдържащо списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Горецитираното писмо на ГД „ГРАО“ представлява официален удостоверителен документ и от него е видно, че лицето Христо Иванов Марински не отговаря на условията на т. 1 от Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, а именно да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е на територията на съответния изборен район, с което изискването на чл. 397, ал. 1 ИК не е изпълнено. Централната избирателна комисия намира решение № 94 на ОИК – Враца за законосъобразно. ГД „ГРАО“ в МРРБ. е органът, който съгласно Изборния кодекс и относимите решения на Централната избирателна комисия има правомощието да извърши проверката на всички кандидати и да удостовери съответния резултат. Както ЦИК, така и ОИК – Враца са се съобразили с обстоятелствата, удостоверени с документа, издаден от ГД „ГРАО“. Жалбоподателят разполага с възможността да оспори въпросния официален удостоверителен документ по съдебен ред по правилата на ГПК, но не и по реда на ИК пред ЦИК. Освен това жалбоподателят не представя доказателства за наличието на настоящ адрес към 26 април 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Георги Иванов Петров, упълномощен представител на ПП „Атака“, срещу решение № 94 от 01.10.2019 г. на ОИК – Враца, за заличаване на регистрация на кандидата за общински съветник от листата на ПП „Атака“ Христо Иванов Марински.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Враца.

Решението на ОИК – Враца, подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца чрез ОИК – Враца в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения