Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1313-МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Вихър Йорданов Даскалов – кандидат за общински съветник в община Каспичан, против решение № 216 от 07.10.2011 г. на ОИК – Каспичан

Постъпила е жалба с вх. № М-673/12.10.2011г. на ЦИК от Вихър Йорданов Даскалов - кандидат за общински съветник в община Каспичан, против решение № 216 от 07.10.2011 г. на ОИК - Каспичан, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 26 от 07.10.2011 г. от същото лице. Твърди се, че ОИК - Каспичан, не е извършила проверка по негов сигнал за разполагане на агитационни материали от страна на представители на БСП - Каспичан, върху трафопостове, собственост на електроразпределително дружество. След извършена от него проверка на телефонна централа на дружеството му било отговорено, че същото не е давало съгласие за разлепване на агитационни материали върху обекти, негова собственост. Поради горното се отправя искане за отмяна на решение № 216 от 07.10.2011 г. на ОИК - Каспичан, като неправилно и незаконосъобразно.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като подадена от активно легитимирана страна и в срок - на 10 октомври 2011 г., но разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:
Видно от приложената заповед № РД-25-729 от 13.09.2011 г. на кмета на община Каспичан, в частта с касателство към настоящата жалба, са определени местата за разлепване на агитационни материали и са указани изрично местата, на които поставянето се забранява. В заповедта е посочено, че агитационни материали, поставени в неразрешени места, по решение на ОИК се премахват или изземват. Указан е редът за санкциониране на нарушителите. Със своето решение № 216 от 07.10.2011 г. ОИК - Каспичан, е приела, че е налице маловажен случай и със свое решение № 214 от 06.10.2011 г. ОИК - Каспичан, е постановила временно изпълняващите длъжността кмет на кметство с. Каспичан и кмет на община Каспичан да предприемат необходимите действия за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на техни заповеди № 14 от 16.09.2011 г. за с. Каспичан и заповед № РД-25-729 от 13.09.2011 г. за община Каспичан.
Предвид изложеното не се установява ОИК - Каспичан, да е оставила без разглеждане жалбата, напротив - установява се постановено решение по нея, което е в интерес на жалбоподателя. Поради това към настоящия момент не се установява жалбоподателят да разполага с правен интерес от оспорване при наличие на положителен влязъл в сила акт на ОИК - Каспичан.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Вихър Йорданов Даскалов - кандидат за общински съветник в община Каспичан, против решение № 216 от 07.10.2011 г. на ОИК - Каспичан.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения