Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1312-НС
София, 18 август 2022 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура по „пряко договаряне“ по чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП с предмет: „Преработка на наличните аудио и аудио-визуални произведения (клипове), лого и иконографика с акцент върху машинното гласуване, актуализиране на статичен банер и дизайн на плакат, както и изработка на нов аудио и видеоклип за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.”, открита с Решение № 1272-НС от 15.08.2022 г. на Централната избирателна комисия със системен № F264279 от 15.08.2022 г., уникален номер на поръчката № 04312-2021-0003, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 15.08.2022 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1 т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 1272-НС от 15.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 25-АД/16.08.2022 г. на зам.-председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в протокол от 17.08.2022 г. от проведените преговори и Доклад от 17.08.2022 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 18.08.2022 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Процедурата е открита на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП и чл. 65, ал. 1 ППЗОП във връзка с възникнала необходимост от неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и невъзможност да бъдат спазени сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4 ЗОП, включително съкратените. Обстоятелствата, обосноваващи неотложност, не се дължат на възложителя.

Централната избирателна комисия при произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. е оправомощена и задължена съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с чл. 199а и приложението на § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс да предоставя информация, да организира и провежда разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите.

Разяснителната кампания съгласно императивната разпоредба на чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите.

Основна задача на разяснителната кампания, която провежда Централната избирателна комисия предвид последните изменения в изборното законодателство, е информиране и разясняване на обществеността и на избирателите за новите моменти в изборния процес и конкретно за възможностите и начина за гласуване със специализирани устройства за електронно машинно гласуване. Със ЗИД на ИК (ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.), машинно гласуване се произвежда на всички видове избори, включително и местни избори, като в избирателните секции, с изключение на тези по чл. 212, ал. 5 ИК, избирателите гласуват само с бюлетина за машинно гласуване. Машинно гласуване ще се произвежда и в секции извън страната при определените в закона условия.

С Указ № 213 от 1 август 2022 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.) на 2 октомври 2022 г. са насрочени предсрочни избори за народни представители. С оглед изключително кратките срокове за провеждане на разяснителната кампания, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възниква невъзможност да изпълни нормативно установените в Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори.

Централната избирателна комисия е приложила горепосочената процедура и е предприела всички действия, за да гарантира изпълнението на правомощията си във връзка със законовото си задължение по разяснителната кампания при произвеждането на изборите и с цел спазване на срока по чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК.

При произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. за провеждане на разяснителната кампания ЦИК е сключила Договор № 23/25.06.2021 г. с „АДВЕР ТЕХ“ ООД, след проведена процедура „Пряко договаряне“ с предмет „Преработка на наличните аудио-визуални произведения (клипове), лого „ИЗБИРАШ ТИ“ и иконографика с акцент върху машинното гласуване и актуализиране на статични банери за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.” с „АДВЕР ТЕХ“ ООД. Дейностите по този договор включват преработване на 3 (три) броя 30-секундни видеоклипове с елементи на компютърна графика и анимация, придобити от Централната избирателна комисия по Договор № 3/23.02.2021 г., включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и/или текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК), според утвърденото съдържание и текстове от ЦИК със следните теми: „Гласуване на избиратели с увреждания“, „Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19“ и „Машинно гласуване“, преработка на съществуващото лого с текст „ИЗБИРАШ ТИ“ и иконографика с акцент върху машинното гласуване за разяснителната кампания за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както и актуализиране наличните на 2 (два) броя  статични банери, с актуално лого „ИЗБИРАШ ТИ“.

При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. за провеждане на разяснителната кампания ЦИК е сключила Договор № 35/12.10.2021 г. с „АДВЕР ТЕХ“ ООД, след проведена процедура „Пряко договаряне“ с покана до две лица, с предмет „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.” с „АДВЕР ТЕХ“ ООД. Дейностите по този договор включват създаване на слоган, лого и прилежащите визуални характеристики за разяснителната кампания, изработване на 3 (три) броя 30-секундни и 1 (един) брой до 60-секунден или общо 4 (четири) броя видеоклипове с елементи на компютърна графика и анимация, включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и/или текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, с теми: „Гласуване на избиратели с увреждания, „Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация“, „Обща информация за гласуване с машина“ и „Гласуване с машина с две електронни бюлетини“,  изработване на 4 (четири) броя аудиоклипа със същите теми като на видеоклиповете, изработване на 2 (два) броя банери и дизайн на плакат за гласуване с машина с визия, сходна на видеоклиповете с елементи на анимация.

Изборът на същия изпълнител, от една страна, ще осигури бързина при преработване на наличните видео клипове, лого, иконографика и други материали при единност и завършеност на авторската творческа концепция, а от друга – ще гарантира защита на фиска и икономическия интерес на държавата, тъй като разходът за извършване на дейностите по предмета на настоящата поръчка ще бъде значително по-малък предвид наличието на базов продукт.

С поканения участник са проведени преговори, обективирани в Протокол от 17.08.2022 г. и Доклад от 17.08.2022 г. от работата на комисията. В хода на преговорите е установено съответствие на предложенията на участника с поставените от възложителя условия по предмета на поръчката, както и е установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката.

Предвид горeизложеното Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 182, ал.1, т. 1 ЗОП, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 04312-2022-0003, „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453, със седалище и адрес на управление: гр. София 1738, район „Младост“, кв. Горубляне, ж.к. „Експериментален“, бр. 44, вх. 2, ап. 3, представлявано от Дария Христова Илиева.

ІІ. ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура „пряко договаряне“, открита на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП, с предмет: „Преработка на наличните аудио и аудио-визуални произведения (клипове), лого и иконографика с акцент върху машинното гласуване, актуализиране на статичен банер и дизайн на плакат, както и изработка на нов аудио и видеоклип за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. , на участника „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453.

ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП, и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП настоящото решение, протоколът и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МР


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения