Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1312-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Юнал Якуб Незир, кандидат за общински съветник от листата на „Демократична България – Обединение“ в община Ветрино, срещу решение № 60 от 01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ветрино, област Варна

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-687 от 04.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия – Ветрино от Юнал Якуб Незир, кандидат за общински съветник от листата на „Демократична България – Обединение“ в община Ветрино, срещу решение № 60 от 01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ветрино, област Варна.

С оспореното решение ОИК – Ветрино е заличила регистрацията на Юнал Якуб Незир като кандидат за общински съветник в кандидатска листа за общински съветници на „Демократична България – Обединение“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г., като е приела, че посоченото лице не отговаря на условията по т. 1 от Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК и е анулирала издаденото удостоверение.

Жалбоподателят твърди, че решение № 60 от 01.10.2019 г. на ОИК – Ветрино е неправилно и неморално, тъй като от 14.12.2017 г. живее в населеното място по постоянния си адрес на територията на Република България. Лицето изтъква като доказателство удостоверение за пътуванията му извън страната, издадено от ОДМВР – Варна за периода 01.09.2017 г. – 01.10.2019 г. и моли да бъде допуснат до участие в местните избори на основание чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК – Дупница и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване, и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, тъй като е видно от административната преписка, че оспорваното решение на ОИК – Ветрино е прието въз основа на указания на ЦИК за заличаване на регистрацията на Юнал Якуб Незир на основание писмо с № МИ-04-03-85/30.09.2019 г. от ГД „ГРАО“, с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ар. 1 от Изборния кодекс. Проверката е възложена на ГД „ГРАО“ в изпълнение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ/13.09.2019 г., и обхваща всички кандидатски листи, във всички избирателни райони, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. При извършването на проверката е установено, че Юнал Якуб Незир, регистриран като кандидат за общински съветник в кандидатска листа за общински съветници на „Демократична България – Обединение“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г., не отговаря на изискването за уседналост, поради това, че е без настоящ адрес в страната към 26.04.2019 г. Жалбоподателят не представя доказателства за наличието на настоящ адрес към 26 април 2019 г.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че решение № 60 от 01.10.2019 г. на ОИК – Ветрино е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а административната преписка – върната на същата комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Юнал Якуб Незир, кандидат за общински съветник от листата на „Демократична България – Обединение“ в община Ветрино, срещу решение № 60 от 01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ветрино, област Варна.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Ветрино.

Решението на ОИК – Ветрино подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна чрез ОИК – Ветрино в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения