Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1309-НС
София, 17 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, подадено и подписано от Катя Иванова Иванова – упълномощена от представляващия коалицията Стефан Динчев Янев, заведено под № 5 на 16 август 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ между партия „Свобода“, партия „Партия на зелените“ и партия „Земеделски народен съюз“ за участие с общи листи в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Стефан Динчев Янев.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СВОБОДА“ от 08.08.2022 г., издадено от СГС, VI-15 състав, по ф.д. № 360/2008 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ от 12.08.2022 г., издадено от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 114/2001 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ от 10.08.2022 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.

5. Удостоверение изх. № 48-00-421 от 10.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „СВОБОДА“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

6. Удостоверение изх. № 48-00-420 от 09.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

7. Удостоверение изх. № 48-00-446 от 11.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

8. Образец от печата на партия „СВОБОДА“.

9. Образец от печата на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“.

10. Образец от печата на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“.

11. Образец от подписа на представляващия партия „СВОБОДА“.

12. Образец от подписа на представляващия партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“.

13. Образец от подписа на представляващия партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“.

14. Образец от подписа на представляващия коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“.

15. Образец от печата на коалицията.

16. Преводно нареждане от „Тексим банк“ АД от 15.08.2022 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.

17. Удостоверение от 15.08.2022 г. от „Тексим банк“ АД, за банкова сметка на името на партия „СВОБОДА“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

18. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

19. Пълномощно от представляващия коалицията Стефан Динчев Янев в полза на Катя Иванова Иванова.

20. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4513 на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения