Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1309-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Дончо Бораджиев в качеството му на пълномощник на ПП „Български социалдемократи“ срещу решение № 126 от 01.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново

Постъпила е жалба чрез ОИК – Велико Търново, от Дончо Бораджиев в качеството му на пълномощник на ПП „Български социалдемократи“ срещу решение № 126 от 01.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново, с което е заличена регистрацията на Стефан Владимиров Данаилов като кандидат за общински съветник, издигнат от ПП „Български социалдемократи“, тъй като не отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Жалбоподателят твърди, че постоянният адрес на Стефан Владимиров Данаилов е в гр. Велико Търново, ул. … , и същият е вписан преди 26.04.2019 г., т.е. принципът за уседналост е спазен. През последните две години Данаилов живее и работи в гр. В. Търново, също, че е ІІІ курс редовно обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Твърди, че „настоящият адрес“ в случая е административна формалност, която не отразява правилно реалната фактическа обстановка, „че местоживеенето и центъра на интересите на кандидата през последните 2 години е на територията на Република България, в частност в гр. Велико Търново. Отказът за регистрацията му при наличната фактическа обстановка би бил незаконно ограничаване на правото му да бъде избиран“.

Към жалбата са приложени:

- декларация от Стефан Данаилов към дата 03.10.2019 г., в която твърди, че през последните 2 години е трайно установен и живее и работи в гр. Велико Търново. Работи като футболен треньор и отделно е студент ІІІ курс във ВТУ;

- студентска книжка;

- копие от трудов договор от 04.09.2017 г., сключен със СНЦ Ф.К. Етър – ВТ;

- удостоверение от МВР за данни за задгранични пътувания на лицето за периода от 01.10.2010 г. до 03.10.2019 г.

Преписката е комплектувана в цялост от ОИК – Велико Търново.

С решение № 126 от 01.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново заличава Стефан Владимиров Данаилов като кандидат за общински съветник.

Общинската избирателна комисия – Велико Търново е изискала информация от общинската администрация за настоящия адрес на кандидата Стефан Владимиров Данаилов. От представената справка с вх. № 199/01.10.2019 г. е видно, че за периода 25.10.2000 г. до 21.08.2019 г. лицето има настоящ адрес в САЩ, и че от 21.08.2019 г. настоящият адрес на Стефан Данаилов е в гр. Велико Търново, ул. … (съгласно НБД „Население“ към 01.10.2019 г.).

Съгласно чл. 397, ал. 1 ИК, право да бъдат избиране за общински съветници и за кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца (към дата 26 април 2019 г. включително) в съответното населено място. С оглед обстоятелството, че Стефан Владимиров Данаилов до 21.08.2019 г. е имал настоящ адрес в САЩ, същият не отговаря на изискванията на ИК и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, но разгледана по същество, е неоснователна.

Видно от административната преписка е, че обжалваното решение на ОИК – Велико Търново е прието въз основа на указания на Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599/01.10.2019 г., вх. № 196/01.10.2019 г. в което е указано, че до 18.00 ч. на 01.10.2019 г. ОИК следва да заличи Стефан Владимиров Данаилов – кандидат, издигнат от ПП „Български социалдемократи“, тъй като не отговаря на изискванията на ИК, няма настоящ адрес.

Проверката е установила, че Стефан Владимиров Данаилов, като кандидат за общински съветник, издигнат от ПП „Български социалдемократи“, не отговаря на изискването за уседналост, поради това че няма настоящ адрес в гр. Велико Търново към 26.04.2019 г.

Общинската избирателна комисия правилно при приемане на оспорваното решение е съобразила резултатът: от извършена проверка от 30.09.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ, в изпълнение на Решение № 966-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК относно списъка с кандидатите, които не отговарят на условията на същото решение на ЦИК.

От проверката за наличието на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, се установи, че лицето Стефан Данаилов, партия „Български социалдемократи“, община Велико Търново, има несъответствие – без настоящ адрес в страната. От справката с вх. № 199/01.10.2019 г. Стефан Владимиров Данаилов има настоящ адрес във гр. Велико Търново, както следва:

- от 01.01.1980 г. до 25.10.2000 г.

- от 21.08.2019 г.

Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение № 126 от 01.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново е законосъобразно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба от Дончо Бораджиев, в качеството му на пълномощник на ПП „Български социалдемократи“, срещу решение № 126 от 01.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново.

Връща преписката на ОИК – Велико Търново.

Решението на ОИК – Велико Търново подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново чрез ОИК – Велико Търново в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения