Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1308-НС
София, 17 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „Справедлива България“, подписано от Йордан Тодоров Гергов и Елена Маргаритова Нонева – представляващи коалицията, заведено под № 6 на 16 август 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

1. Коалиционно споразумение за образуване на коалиция „Справедлива България“ между партия „Обединена социалдемокраця“ и партия „Политическо Движение Социалдемократи“ за общо участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява заедно от съпредседателите Йордан Тодоров Гергов – председател на партия „Обединена социалдемокрация“ и Елена Маргаритова Нонева – председател на партия „Политическо Движение Социалдемократи“.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ от 04.08.2022 г., издадено от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ от 05.08.2022 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 8812/2000 г.

4. Удостоверение изх. № 48-00-407 от 05.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

5. Удостоверение изх. № 48-00-402 от 05.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

6. Образец от печата на партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“.

7. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“.

8. Образец от подписа на представляващия партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“.

9. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“.

10. Образец от подписите на представляващите коалиция „Справедлива България“. Коалицията няма печат.

11. Преводно нареждане от Асет Банк от 16.08.2022 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.

12. Служебна бележка от 15.08.2022 г. от Асет Банк, за банкова сметка на името на партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

13. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

14. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3250 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: Коалиция Справедлива България

Спазени са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: Коалиция Справедлива България

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения