Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1308-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от местна коалиция „Ние Гражданите“ (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“), представлявана от Ангел Димитров Божидаров, срещу решение № 143-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Бургас

Постъпила е жалба чрез ОИК – Бургас по електронната поща с вх. № МИ-15-639 от 3 октомври 2019 г. от местна коалиция „Ние Гражданите“ (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“), представлявана от Ангел Димитров Божидаров, срещу решение № 143-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Бургас, с което е заличена регистрацията на Теодор Русланов Шейков като кандидат за общински съветник в община Бургас.

Преписката е комплектувана в цялост от ОИК – Бургас.

В жалбата се твърди, че решение № 143-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Бургас противоречи на Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. на ЦИК и на чл. 396 и 397 от Изборния кодекс, тъй като Теодор Русланов Шейков има българско гражданство и има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като регистрацията му по постоянен адрес в гр. Бургас е повече от 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове. Твърди, че около 10 години не е напускал пределите на страната, реално живее на територията на община Бургас, регистриран е в Адвокатска колегия – Бургас, където практикува като адвокат, бил е член на ОИК – Бургас през 2007 г.

По изложените съображения местна коалиция „Ние Гражданите“ (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“) счита, че предложеният от нея кандидат за общински съветник в община Бургас отговаря на изискванията за уседналост.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени Решение № 143-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Бургас, с което е заличена регистрация на Теодор Русланов Шейков, в качеството му на кандидат за общински съветник в община Бургас от името на местна коалиция „Ние Гражданите“ (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка е, че оспорваното решение на ОИК – Бургас е прието въз основа на указания на Централната избирателна комисия за заличаване на регистрацията на Теодор Русланов Шейков на основание писмо с № МИ-04-03-85/30.09.2019 г. от ГД „ГРАО“, с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК. Проверката е възложена на ГД „ГРАО“ в изпълнение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ/13.09.2019 г. и обхваща всички кандидатски листи, във всички избирателни райони, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Проверката е установила, че Теодор Русланов Шейков, регистриран като кандидат за общински съветник в община Бургас от местна коалиция „Ние Гражданите“ (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“), не отговаря на изискването за уседналост, поради това че има настоящ адрес в гр. Бургас към 26.08.2019 г.

Общинската избирателна комисия правилно при приемане на оспорваното решение е съобразила резултата от проверката за наличието на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019 г. на Централната избирателна комисия.

Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответното населено място. От извършената проверка и представените доказателства към административната преписка се установява, че Теодор Русланов Шейков има настоящ адрес от 28.07.2000 г. до 26.08.2019 г. в Република Франция, поради което не отговаря на изискването за уседналост независимо, че има постоянен адрес на територията на гр. Бургас от 30.03.2011 г. Това е така, тъй като не е спазено изискването на закона да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България най-малко през последните 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г. Представеното удостоверение за настоящ адрес е от 26.08.2019 г., поради което не е налице изискването да има настоящ адрес на територията на Република България най-малко шест месеца преди датата на изборите. От проверката се установява, че преди тази дата Теодор Русланов Шейков има настоящ адрес извън Република България.

Представените с жалбата доказателства – удостоверение от домоуправителя на сградата, в която живее Теодор Русланов Шейков, и удостоверение от Адвокатски съвет – Бургас, не опровергават факта, че лицето няма настоящ адрес в Република България към 26 април 2019 г.

Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение № 143-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Бургас е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на местна коалиция „Ние Гражданите“ (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“), представлявана от Ангел Димитров Божидаров, срещу решение № 143-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Бургас.

Връща преписката на ОИК – Бургас.

Решението на ОИК – Бургас подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас чрез ОИК – Бургас в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения